राष्ट्रिय सभा बैठक २०७७ साल, असार १५ गते सोमवार, दिनको १:०० बजे / सम्माननीय अध्यक्ष महोदयले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयकहरू प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनुहुँदैपूर्ण विवरण

सम्माननीय अध्यक्ष महोदयले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयकहरू प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनुहुँदै