विधायन व्यवस्थापन समिति


संक्षिप्त परिचय:

सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि राष्ट्रिय सभामा संविधानको धारा ९७ बमोजिम यस समितिको गठन भएको हो ।

समितिको बैठक:

समितिको बैठक सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउने व्यवस्था छ । तर समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषय सहित बैठक बोलाउन उपयुक्त छ भनी समितिका एक तिहाई सदस्यले सभापति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्दछ । समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्दछन् । समिति वा उपसमितिको बैठक संसद भवनको परिसरभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभापतिले सभामुखको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्दछ ।

गणपुरक संख्या :

समितिको गणपूरक सङ्ख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक तिहाई हुने व्यवस्था छ । समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सभापतिले अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्दछ । तर समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थगित गर्नु परेमा सभापतिले त्यसको जानकारी अध्यक्षलाई दिनु पर्नेछ ।

समितिको निर्णय:

समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिन्छ र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ ।

समितिको बैठकको निर्णय सभापति र समिति सचिवबाट प्रमाणित हुने व्यवस्था छ ।

 समितिको कार्य क्षेत्रः

क) राष्ट्रिय सभामा प्राप्त विधेयकमाथि छलफल तथा विधेयक व्यवस्थापन र

ख) ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन र अनुसन्धान ।

समिति सचिवालय : 

राष्ट्रिय सभा नियमावली¸ २०७५ को नियम १६२ बमोजिम सचिवालय अन्तर्गत प्रत्येक समितिको सचिवालय रहने व्यवस्था छ । सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सदस्य हुने र महासचिवले अाफु मातहतको वरिष्ठ अधिकृतलाई समिति सचिवको रुपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।              

     विधायन व्यवस्थापन समितिको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं.

पद

नाम  थर

समिति सचिव

श्री मनोज कुमार गिरी

उपसचिव

श्री नागेन्द्र प्रसाद चौधरी

शाखा अधिकृत

श्री जीवन कुमार निराैला

क.अ.

श्री सुशिता दुवाडी (आचार्य)

नायब सुब्बा

श्री कृष्ण प्रसाद पाण्डे

कार्यालय सहयोगी

श्री चिरीकाजी महर्जन

कार्यालय सहयोगी

श्री अनिल राई

 
सम्पर्क नंं : ४२००६९६
फ्याक्स नंं : ४२११७६६
E-mail : lmc@parliament.gov.np

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार:

राष्ट्रिय सभामा प्राप्त विधेयकमाथि छलफल तथा विधेयक व्यवस्थापन र ऐन कार्यान्वयन मापन र अध्ययन अनुसन्धान कार्यका लागि समितिले निम्न कार्यहरु गर्न सक्नेछ:

१. समितिले आफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गतको कार्य सु-व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि, कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाइ लागू गर्न सक्नेछ ।

२. समितिले कुनै विषयमाथि छलफल हुँदा आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित पक्ष वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञलाइ समेत आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्नेछ ।

३. समितिको कार्यसम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्यले अध्यक्षको पूर्व स्वीकृति लिइ आवश्यक स्थानको अनुगमन तथा अध्ययन भ्रमण गर्न सक्नेछ ।

४. समितिले आफ्नो कामको निमित्त आवश्यक कुनै कागजपत्र झिकाउन वा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलार्इ उपस्थित गराउन सक्नेछ ।

५. यसरी उपस्थित गराइएको व्यक्ति वा सरकारी पदाधिकारीलार्इ समितिले आवश्यक भएमा बयान लिन र बकपत्र गराउन सक्नेछ ।

६. बयान वा बकपत्र गराउदा समितिले निर्धारण गरेको बिधि बमोजिम हुनेछ ।

७. समितिबाट पारित जुनसुकै प्रतिवेदन सभापतिले सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा सभामा पेश गर्नु पर्नेछ ।

८‍.  समितिले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र समितिले सम्पादन गरेका काम कारबाही समेटी तयार पारेको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

९.  बैठकमा पेश भएका प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

१०. समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्न सक्नेछ ।

कुनै पनि सामग्री छैन।
कुनै पनि सामग्री छैन।
कुनै पनि सामग्री छैन।