राष्ट्रिय सभा बैठक २०७७ साल, असार १५ गते सोमवार, दिनको १:०० बजे / नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उपर विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलपूर्ण विवरण

नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उपर विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल