फारामहरू


विधेयकमा  विरोधको सूचना डाउनलोड गर्नुहोस्
विधेयकमा  संशोधनको सूचना डाउनलोड गर्नुहोस्
खर्च कटौती प्रस्तावको सूचना डाउनलोड गर्नुहोस्
अर्थ विधेयकमा सुझावको सूचना डाउनलोड गर्नुहोस्
अध्यादेशमा अस्वीकारको सूचना डाउनलोड गर्नुहोस्

 

संसद सदस्यको विवरण फारामहरू
(सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखासँग सम्बन्धित)

सम्पत्ति विवरण फाराम डाउनलोड गर्नुहोस्
सदस्यको व्यक्तिगत विवरणको फाराम डाउनलोड गर्नुहोस्
सरकारको प्रधानमन्त्री/मन्त्री/राज्यमन्त्री पदबाट हटेको विवरण अद्यावधिक गर्ने फाराम डाउनलोड गर्नुहोस्
सदस्यको निवृत्तिभरण सम्बन्धी जानकारी फाराम डाउनलोड गर्नुहोस्
सदस्यको उपचार खर्चको भुक्तानी सम्बन्धी फाराम डाउनलोड गर्नुहोस्
सदस्यको बैङ्क खाता र आवास सम्बन्धी विवरण फाराम डाउनलोड गर्नुहोस्
सदस्यले निजी कर्मचारी भर्ना गर्ने फाराम डाउनलोड गर्नुहोस्
सदस्यले निजी कर्मचारी परिवर्तन गर्ने फाराम डाउनलोड गर्नुहोस्
सदस्यको निजी कर्मचारीको परिचयपत्रको लागि भर्ने फाराम डाउनलोड गर्नुहोस्
सदस्यको निजी कर्मचारी परिवर्तन भएमा परिचयपत्रको लागि भर्ने फाराम डाउनलोड गर्नुहोस्
सदस्यको निजी कर्मचारीको पारिश्रमिक सम्बन्धी फाराम डाउनलोड गर्नुहोस्
सदस्यको निजी कर्मचारीको परिचयपत्र हराएमा नयाँ परिचयपत्रको लागि भर्ने फाराम डाउनलोड गर्नुहोस्
सदस्यको निजी कर्मचारीको बैङ्क खाता परिवर्तन गर्ने फाराम डाउनलोड गर्नुहोस्