बिधेयक सूचना फारामहरू


विधेयकमा  विरोधको सूचना डाउनलोड गर्नुहोस्
विधेयकमा  संशोधनको सूचना डाउनलोड गर्नुहोस्
खर्च कटौती प्रस्तावको सूचना डाउनलोड गर्नुहोस्
अर्थ विधेयकमा सुझावको सूचना डाउनलोड गर्नुहोस्
अध्यादेशमा अस्वीकारको सूचना डाउनलोड गर्नुहोस्