अध्यादेशको अवस्था


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय अवस्था
3 1 2075/09/09 कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको अध्यादेश,२०७५ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (2075/09/09 ) पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 1 results