सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची (२०८० फागुन १४ गते) पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची (२०८० फागुन ११ गते) पढ्नुहोस्
3. अधिवेशन-१५, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या ४, २०८०-१०-२९ पढ्नुहोस्
4. अधिवेशन-१५, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या ३, २०८०-१०-२८ पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची (२०८० फागुन ६ गते) पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची (२०८० माघ २९ गते) पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्यसूची (२०८० माघ २८ गते) पढ्नुहोस्
8. अधिवेशन-१५, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या २, २०८०-१०-२४ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची (२०८० माघ २४ गते बुधबार) पढ्नुहोस्
10. अधिवेशन-१५, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक सङ्ख्या १ ), २०८०-१०-२२ पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची (२०८० माघ २२ गते) पढ्नुहोस्
12. राष्ट्रिय सभाको पन्ध्रौँ अधिवेशनको कार्यतालिका पढ्नुहोस्
13. २०८० फागुन २० गतेसम्म पदावधि कायम हुने माननीय सदस्यहरू पढ्नुहोस्
14. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४८ ), २०८०-०७-१६ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
15. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४७ ), २०८०-०७-१६ पढ्नुहोस्
16. चौधौँ अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादित मुख्य मुख्य कामकारबाहीको सङ्‌क्षिप्‍त विवरण पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची (२०८०-०७-१६) दोस्रो पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची (२०८०-०७-१६) पढ्नुहोस्
19. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४६), २०८०-०७-१४ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
20. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४५ ), २०८०-०७-१४ पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची दोस्रो बैठक ( २०८०-०७-१४) पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूचि (२०८०-०७-१४) पढ्नुहोस्
23. सूचनापत्र-४ (संयुक्त बैठक सम्बन्धी सूचना) पढ्नुहोस्
24. सम्भावित दैनिक कार्यसूची २०८०-०७-१४) पढ्नुहोस्
25. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय तोकिएको सम्बन्धी सूचना २०८०-०७-१०) पढ्नुहोस्
26. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०६-२९) पढ्नुहोस्
27. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४४ ), २०८०-०६-२६ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
28. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४३ ), २०८०-०६-२६ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची, २०८० असोज २६ गते शुक्रबार पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची, २०८० असोज २६ गते शुक्रवार पढ्नुहोस्