सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. सभाको सम्भावित कार्यतालिका-असार पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची (२०८१ जेठ २९ गते) पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची (२०८१ जेठ २८ गते) पढ्नुहोस्
4. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -१२, २०८१-०२-२२ पढ्नुहोस्
5. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -११, २०८१-०२-२१ पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची (२०८१ जेठ २२ गते) पढ्नुहोस्
7. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -१०, २०८१-०२-२० पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची (२०८१ जेठ २१ गते) पढ्नुहोस्
9. सम्भावित दैनिक कार्यतालिका ( जेठ समान्तसम्म) पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची (२०८१ जेठ २० गते) पढ्नुहोस्
11. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -९, २०८१-०२-१५ पढ्नुहोस्
12. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -८, २०८१-०२-१३ पढ्नुहोस्
13. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -७, २०८१-०२-११ पढ्नुहोस्
14. सूचना पत्र - १ ( समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची (२०८१ जेठ १५ गते) पढ्नुहोस्
16. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -६, २०८१-०२-०८ पढ्नुहोस्
17. सूचना पत्र - १ (बैठकको समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची (२०८१ जेठ १३ गते) पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची (२०८१ जेठ ११ गते) पढ्नुहोस्
20. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -५, २०८१-०२-०७ पढ्नुहोस्
21. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -४, २०८१-०२-०४ पढ्नुहोस्
22. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -३, २०८१-०२-०३ पढ्नुहोस्
23. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -२, २०८१-०२-०१ पढ्नुहोस्
24. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -१, २०८१-०१-२८ पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्यसूची (२०८१ जेठ ८ गते) पढ्नुहोस्
26. सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८१ जेठ ७ गते) पढ्नुहोस्
27. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) पढ्नुहोस्
28. सूचना पत्र - १ (बैठकको समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) पढ्नुहोस्
29. सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८१ जेठ ६ गते) पढ्नुहोस्
30. सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ ४ गते) पढ्नुहोस्