प्रमाणीकरण भएको बिधेयकहरु


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय प्रमाणीकरण भएको मिति फाइल
03 4 2075/09/26 नागरिक लगानी कोष, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय 2077/04/13 पढ्नुहोस्
04 1 2076/01/04 संघ,प्रदेश र स्थानिय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यबस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय 2077/04/13 पढ्नुहोस्
03 6 2075/11/05 खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय 2077/03/11 पढ्नुहोस्
03 0 2075/12/01 शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय 2077/03/11 पढ्नुहोस्
03 7 2075/12/10 प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ कानून,न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय 2077/02/20 पढ्नुहोस्
03 2 2075/09/24 विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय 2076/07/08 पढ्नुहोस्
02 1 2075/02/28 प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय 2076/06/24 पढ्नुहोस्
02 6 2075-04-23 मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय 2076/01/02 पढ्नुहोस्
03 1 2075/09/12 प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक,२०७५ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरीषद्को कार्यालय 2075/12/15 पढ्नुहोस्
02 5 2075-04-23 संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तराष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2075/11/10 पढ्नुहोस्
03 5 2075/10/15 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,२०७१ लाई शंसोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ कानून,न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय 2075/10/25 पढ्नुहोस्
02 8 2075-05-03 बालबालिका सम्बन्धी बिधेयक, २०७५ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
02 7 2075-04-25 अपराध पिडित संरक्षण विधेयक, २०७५ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
02 4 2075-04-22 वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
02 3 2075-04-22 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागिरक मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
02 2 2075/03/14 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय 2075-03-20 पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 1 results