सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. माननीय रामबहादुर थापा मगरको पद रिक्तसम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
2. राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
3. सातौँ अधिवेशनका मुख्य मुख्य काम कारवाहीहरू पढ्नुहोस्
4. उपस्थिति विवरण : २०७७ पुस २६ गते पढ्नुहोस्
5. उपस्थिति विवरण : २०७७ पुस २४ गते पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची : २०७७ पुस २६ गते पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्यसूची : २०७७ पुस २४ गते पढ्नुहोस्
8. उपस्थिति विवरण : २०७७ पुस २३ गते पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची : २०७७ पुस २३ गते पढ्नुहोस्
10. उपस्थिति विवरण : २०७७ पुस १७ गते पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची : २०७७ पुस १७ गते पढ्नुहोस्
12. राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशन : २०७७ पुस १७ गते शुक्रबार अपराह्न ४:०० बजे पढ्नुहोस्
13. छैटौं अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादन गरिएका मुख्य-मुख्य काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
14. उपस्थिति विवरण : २०७७ असार १७ गते १:०० बजे पढ्नुहोस्
15. उपस्थिति विवरण : २०७७ असार १८ गते २:३० बजे पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार १८ गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार १८ गते पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार १७ गते पढ्नुहोस्
19. असार १ देखि असार १५ सम्मका सूचनापत्रहरू पढ्नुहोस्
20. उपस्थिति विवरण : २०७७ असार १५ गते पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार १५ गते पढ्नुहोस्
22. उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ११ गते पढ्नुहोस्
23. दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार ११ गते पढ्नुहोस्
24. उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ९ गते पढ्नुहोस्
25. उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ८ गते पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार ९ गते पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार ८ गते पढ्नुहोस्
28. उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ५ गते पढ्नुहोस्
29. उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ४ गते पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार ५ गते पढ्नुहोस्