सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. पन्ध्रौँ अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादित मुख्य मुख्य कामकारबाहीको सङ्‌क्षिप्‍त विवरण पढ्नुहोस्
2. १५ औँ अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची ( २०८० चैत ३० गते ) पढ्नुहोस्
4. सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८० चैत २८ गते) पढ्नुहोस्
5. २०८० साल चैत महिनाको सम्भावित कार्यतालिका पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची (२०८० चैत २१ गते) पढ्नुहोस्
7. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-१२-१४) पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची (२०८० चैत ७ गते) पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची (२०८० चैत ५ गते) पढ्नुहोस्
10. राष्ट्रिय सभाको चैत १ गतेदेखि १५ गतेसम्मको सम्भावित कार्यतालिका पढ्नुहोस्
11. सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८० चैत २ गते) पढ्नुहोस्
12. राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यहरूको विवरण पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्यसूची ( २०८० फागुन ३०) पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची (२०८० फागुन २९ गते) पढ्नुहोस्
15. राष्ट्रिय सभा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० को प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
16. राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचन सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची (२०८० फागुन २७ गते) पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची (२०८० फागुन २४ गते) पढ्नुहोस्
19. अधिवेशन-१५, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -९, २०८०-११-१८ पढ्नुहोस्
20. अधिवेशन-१५, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -६, २०८०-११-११ पढ्नुहोस्
21. अधिवेशन-१५, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या-५, २०८०-११-०६ पढ्नुहोस्
22. बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना ( २०८० फागुन २१ गते ) पढ्नुहोस्
23. सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८० फागुन २१ गते) पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची (२०८० फागुन १८ गते) पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्यसूची (२०८० फागुन १७ गते) पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची (२०८० फागुन १४ गते) पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची (२०८० फागुन ११ गते) पढ्नुहोस्
28. अधिवेशन-१५, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या ४, २०८०-१०-२९ पढ्नुहोस्
29. अधिवेशन-१५, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या ३, २०८०-१०-२८ पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची (२०८० फागुन ६ गते) पढ्नुहोस्