सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची (२०८१ साउन ७ गते) पढ्नुहोस्
2. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -२८, २०८१-०४-०४ पढ्नुहोस्
3. सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८१ साउन ७ गते) पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची (२०८१ साउन ४ गते) पढ्नुहोस्
5. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -२७, २०८१-०३-३१ पढ्नुहोस्
6. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -२६, २०८१-०३-२३ पढ्नुहोस्
7. सम्भावित दैनिक कार्यतालिका ( २०८१ श्रावण १५ गतेसम्म) पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची (२०८१ असार ३१ गते) पढ्नुहोस्
9. सूचना पत्र - १ (बैठकको समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) पढ्नुहोस्
10. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -२५, २०८१-०३-२१ पढ्नुहोस्
11. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -२४, २०८१-०३-२० पढ्नुहोस्
12. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -२३, २०८१-०३-१९ पढ्नुहोस्
13. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -२२दोस्रो, २०८१-०३-१८ पढ्नुहोस्
14. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -२१, २०८१-०३-१८ पढ्नुहोस्
15. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -२०, २०८१-०३-१७ पढ्नुहोस्
16. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -१९, २०८१-०३-१३ पढ्नुहोस्
17. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) पढ्नुहोस्
18. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) पढ्नुहोस्
19. सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८१ असार २७ गते) पढ्नुहोस्
20. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -१८, २०८१-०३-१३ पढ्नुहोस्
21. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -१७, २०८१-०३-१० पढ्नुहोस्
22. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -१६, २०८१-०३-०९ पढ्नुहोस्
23. अधिवेशन-१६, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -१५, २०८१-०३-४ पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची (२०८१ असार २३ गते) पढ्नुहोस्
25. सूचना पत्र - १ (बैठकको समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) पढ्नुहोस्
26. सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८१ असार २३ गते) पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची (२०८१ असार २१ गते) पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्यसूची (२०८१ असार २० गते) पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची (२०८१ असार १९ गते) पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची (२०८१ असार १८ गते) (दोस्रो) पढ्नुहोस्