सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1 छैटौं अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादन गरिएका मुख्य-मुख्य काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
2 उपस्थिति विवरण : २०७७ असार १७ गते १:०० बजे पढ्नुहोस्
3 उपस्थिति विवरण : २०७७ असार १८ गते २:३० बजे पढ्नुहोस्
4 दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार १८ गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
5 दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार १८ गते पढ्नुहोस्
6 दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार १७ गते पढ्नुहोस्
7 असार १ देखि असार १५ सम्मका सूचनापत्रहरू पढ्नुहोस्
8 उपस्थिति विवरण : २०७७ असार १५ गते पढ्नुहोस्
9 दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार १५ गते पढ्नुहोस्
10 उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ११ गते पढ्नुहोस्
11 दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार ११ गते पढ्नुहोस्
12 उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ९ गते पढ्नुहोस्
13 उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ८ गते पढ्नुहोस्
14 दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार ९ गते पढ्नुहोस्
15 दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार ८ गते पढ्नुहोस्
16 उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ५ गते पढ्नुहोस्
17 उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ४ गते पढ्नुहोस्
18 दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार ५ गते पढ्नुहोस्
19 दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार ४ गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
20 उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ३ गते पढ्नुहोस्
21 दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार ४ गते पढ्नुहोस्
22 दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार ३ गते पढ्नुहोस्
23 उपस्थिति विवरण : २०७७ असार १ गते पढ्नुहोस्
24 दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार २ गते पढ्नुहोस्
25 सूचना पत्र २०७७ जेठ २८ देखि ३२ सम्म पढ्नुहोस्
26 दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार १ गते पढ्नुहोस्
27 उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ ३२ गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
28 उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ ३२ गते पढ्नुहोस्
29 दैनिक कार्यसूची : २०७७ जेठ ३२ गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
30 दैनिक कार्यसूची : २०७७ जेठ ३२ गते पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 16 results