सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
2. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-३१ पढ्नुहोस्
3. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-३० (दोस्रो) पढ्नुहोस्
4. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-३० (पहिलो) पढ्नुहोस्
5. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-२९ पढ्नुहोस्
6. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-२१ पढ्नुहोस्
7. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-१७ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
8. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-१७ (पहिलो) पढ्नुहोस्
9. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-१६ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
10. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-१६ (पहिलो) पढ्नुहोस्
11. राष्ट्रिय सभाको बाह्रौँ अधिवेशनमा सम्पादित मुख्य मुख्य कामकारबाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
12. राष्ट्रिय सभाको बाह्रौँ अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ ३१ गते शुक्रबार पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ ३० गते बिहीबार (दोस्रो) पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ ३० गते बिहीबार पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ २९ गते बुधबार पढ्नुहोस्
17. बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०७९।५।२६ पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ २१ गते मंगलबार पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ १७ गते शुक्रबार (दोस्रो) पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ १७ गते शुक्रबार पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ १६ गते बिहीबार (दोस्रो) पढ्नुहोस्
22. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-१२ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
23. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-१२ (पहिलो) पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ १६ गते बिहीबार पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ १२ गते आइतबार (दोस्रो) पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ १२ गते आइतबार पढ्नुहोस्
27. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-०६ पढ्नुहोस्
28. उपस्थिति विवरण: २०७९ भदौ ०६ पढ्नुहोस्
29. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-२५ पढ्नुहोस्
30. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-२३ पढ्नुहोस्