सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. उपस्थिति विवरण : २०७९ असार २३ (दोस्रो) (New) पढ्नुहोस्
2. उपस्थिति विवरण : २०७९ असार २३ (पहिलो) (New) पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २३ गते बिहीबार (दोस्रो) (New) पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २३ गते बिहीबार पढ्नुहोस्
5. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-२० पढ्नुहोस्
6. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-१७ पढ्नुहोस्
7. हाजिरी विवरण : २०७९ असार २० पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २० गते सोमबार पढ्नुहोस्
9. उपस्थिति विवरण : २०७९ असार १७ पढ्नुहोस्
10. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-१३ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
11. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-१३ (पहिलो) पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार १७ गते शुक्रबार पढ्नुहोस्
13. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-१२ पढ्नुहोस्
14. उपस्थिति विवरण : २०७९ असार १३ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
15. उपस्थिति विवरण : २०७९ असार १३ (पहिलो) पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार १३ गते सोमबार (दोस्रो) पढ्नुहोस्
17. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-१० पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार १३ गते सोमबार पढ्नुहोस्
19. उपस्थिति विवरण : २०७९ असार १२ पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार १२ गते आइतबार पढ्नुहोस्
21. उपस्थिती विवरण : २०७९ असार १० पढ्नुहोस्
22. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-९ पढ्नुहोस्
23. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-८ पढ्नुहोस्
24. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-७ पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार १० गते शुक्रबार पढ्नुहोस्
26. उपस्थिति विवरण : २०७९ असार ९ पढ्नुहोस्
27. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-६ पढ्नुहोस्
28. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-५ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ९ गते बिहीबार पढ्नुहोस्
30. उपस्थिति विवरण : २०७९ असार ८ पढ्नुहोस्