सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २४ गते) (New) पढ्नुहोस्
2. सूचना पत्र १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०२-२३) (New) पढ्नुहोस्
3. सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २३ गते) पढ्नुहोस्
4. हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ २२ गते ) पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २२ गते) पढ्नुहोस्
6. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-१५ पढ्नुहोस्
7. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-१४ पढ्नुहोस्
8. हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ २१ गते ) पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २१ गते) पढ्नुहोस्
10. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-०९ पढ्नुहोस्
11. हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ १५ गते ) पढ्नुहोस्
12. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-१४ पढ्नुहोस्
13. हाजिरीको विवरण - संयुक्त बैठक (२०८० जेठ १५ गते ) पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ १५ गते) पढ्नुहोस्
15. हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ १४ गते ) पढ्नुहोस्
16. हाजिरीको विवरण - संयुक्त बैठक (२०८० जेठ १४ गते ) पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ १४ गते) पढ्नुहोस्
18. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-०८ पढ्नुहोस्
19. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-०७ पढ्नुहोस्
20. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-०५ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
21. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-०५ (पहिलो) पढ्नुहोस्
22. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०१-२६ पढ्नुहोस्
23. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०१-२५ पढ्नुहोस्
24. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०१-२४ पढ्नुहोस्
25. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०१-१५ पढ्नुहोस्
26. हाजिरीको विवरण (२०८० जेठ ०९ गते ) पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ ९ गते) पढ्नुहोस्
28. हाजिरीको विवरण (२०८० जेठ ०८ गते ) पढ्नुहोस्
29. हाजिरीको विवरण (२०८० जेठ ०७ गते ) पढ्नुहोस्
30. हाजिरीको विवरण - दोस्रो बैठक (२०८० जेठ ०५ गते ) पढ्नुहोस्