सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ १७ गते शुक्रबार पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ १६ गते बिहीबार (दोस्रो) पढ्नुहोस्
3. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-१२ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
4. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-१२ (पहिलो) पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ १६ गते बिहीबार पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ १२ गते आइतबार (दोस्रो) पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ १२ गते आइतबार पढ्नुहोस्
8. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-०६ पढ्नुहोस्
9. उपस्थिति विवरण: २०७९ भदौ ०६ पढ्नुहोस्
10. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-२५ पढ्नुहोस्
11. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-२३ पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ ६ गते सोमबार पढ्नुहोस्
13. उपस्थिति विवरण: २०७९ साउन २५ पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन २५ गते बुधबार पढ्नुहोस्
15. उपस्थिति विवरण: २०७९ साउन २३ पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन २३ गते सोमबार पढ्नुहोस्
17. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-१२(तेस्रो) पढ्नुहोस्
18. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-१२ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
19. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-१२ (पहिलो) पढ्नुहोस्
20. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-९(दोस्रो) पढ्नुहोस्
21. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-९(पहिलो) पढ्नुहोस्
22. उपस्थिति विवरण: २०७९ साउन १२ (तेस्रो) पढ्नुहोस्
23. उपस्थिति विवरण: २०७९ साउन १२ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
24. उपस्थिति विवरण: २०७९ साउन १४ (पहिलो) पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन १२ गते बिहीबार (तेस्रो) पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन १२ गते बिहीबार (दोस्रो) पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन १२ गते बिहीबार पढ्नुहोस्
28. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-०४ पढ्नुहोस्
29. उपस्थिति विवरण: २०७९ साउन ९ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
30. उपस्थिति विवरण: २०७९ साउन ९ (पहिलो) पढ्नुहोस्