आजको राष्ट्रिय सभा


आज संसदको कुनैपनि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन ।
आज अध्यक्षको कुनैपनि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन ।
यो संसद बैठकको रेकर्डेड भिडियो हो। अन्य भिडियो संग्रह हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
सूचना पत्र १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०२-२३) संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-१४ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-१५ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-१४ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-०९ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-०८ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०१-१५ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०१-२४ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०१-२५ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०१-२६ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-०५ (पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-०५ (दोस्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-०७ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०१-१३ सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय तोकिएको सम्बन्धी सूचना) संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०१-०४ सूचना पत्र - १ (बैठक स्थगन सम्बन्धी सूचना) संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०७९-१२-२७ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०७९-१२-२१ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०७९-११-१५ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०७९-१२-०८ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०७९-१२-१२ पहिलो संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०७९-१२-१२ दोस्रो संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०७९-१२-१६ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-११-२ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-११-१४ - संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-१०-२७ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-१०-२३ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-१०-१३ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-१०-१० संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-१०-०५ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-९-२९ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-९-२५ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-२९ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-३० (पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-३० (दोस्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-३१ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-१६ (पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-१६ (दोस्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-१७ (पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-१७ (दोस्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-२१ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-१२ (पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-१२ (दोस्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-०६ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-२३ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-२५ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-९(पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-९(दोस्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-१२ (पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-१२ (दोस्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-१२(तेस्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-०४ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-०२ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-२३ (पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-२३ (दोस्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-२८ (पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-३० संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-१७ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-२० संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-१३ (पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-१३ (दोस्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-१२ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-१० संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-७ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-८ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-९ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-५ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-६ उपस्थिति विवरण : २०७९ असार ९ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-३ (पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-३ (दोस्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-२ (पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-२ (दोस्रो) सूचना-पत्र-२०७९-२-१२ बैठक सम्बन्धि सुचना 2078/04/31 सूचना पत्र २०७७ जेठ २८ देखि ३२ सम्म सूचना पत्र : २०७७ बैशाख २९ गते सूचना पत्र : २०७७ बैशाख ३१ गते सूचना पत्र : २०७७ जेठ २ गते सूचना पत्र : २०७७ जेठ ४ गते सूचना पत्र : २०७७ जेठ ५ गते सूचना पत्र : २०७७ बैशाख २६ गते सूचना पत्र : २०७६ फागुन २० गते सूचना पत्र : २०७६ फागुन २१ गते सूचना पत्र : २०७६ फागुन २९ गते सूचना पत्र : २०७६ फागुन १५ गते सूचना पत्र : २०७६ फागुन ८ गते सूचना पत्र : २०७६ फागुन ६ गते सूचना पत्र : २०७६ फागुन ५ गते सूचना पत्र : २०७६ माघ १४ गते सूचना पत्र : २०७६ माघ १९ गते सूचना पत्र : २०७६ माघ २२ गते सूचना पत्र : २०७६ माघ २३ गते सूचना पत्र : २०७६ माघ २७ गते सूचना पत्र : २०७६ माघ ५ गते सूचना पत्र : २०७६ माघ ६ गते सूचना पत्र : २०७६ पुस २७ गते सूचना पत्र : २०७६ पुस २४ गते सूचना पत्र : २०७६ पुस १४ गते सूचना पत्र : २०७६ पुस १० गते सूचना पत्र : २०७६ पुस ७ गते सूचना पत्र : २०७६ पुस ४ गते
सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २४ गते) सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २३ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २२ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २१ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ १५ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ १४ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ ९ गते) दैनिक कार्यसूची २०८० जेठ ८ गते दैनिक कार्यसूची २०८० जेठ ५ गते (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ ५ गते) सूचना पत्र १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०२-०२) दैनिक कार्यसूची (२०८० बैशाख २६ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० बैशाख २५ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० बैशाख २४ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० बैशाख १५ गते) दैनिक कार्यसूची २०८० वैशाख १३ गते दैनिक कार्यसूची २०८० वैशाख ४ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ चैत्र २७ गते दैनिक कार्यसूची २०७९।१२।२१ गते दैनिक कार्यसूची: २०७९ चैत्र १६ बिहीबार दैनिक कार्यसूची, २०७९ चैत्र १२ गते आइतबार (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची, २०७९ चैत्र १२ गते आइतबार दैनिक कार्यसूची २०७९ चैत्र ८ गते बुधबार बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०७९।११।२८ दैनिक कार्यसूची २०७९ फागुन १५ गते सोमबार दैनिक कार्यसूची २०७९ फागुन १४ गते आइतबार दैनिक कार्यसूची २०७९ फागुन २ गते मङ्गलबार दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ २७ गते शुक्रबार दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ २३ गते सोमबार दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ १३ गते शुक्रबार दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ १० गते मङ्‍गलबार दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ ५ गते बिहीबार दैनिक कार्यसूची २०७९ पुस २९ गते शुक्रबार दैनिक कार्यसूची २०७९ पुस २५ गते सोमबार दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ ३१ गते शुक्रबार दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ ३० गते बिहीबार (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ ३० गते बिहीबार दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ २९ गते बुधबार दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ २१ गते मंगलबार दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ १७ गते शुक्रबार (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ १७ गते शुक्रबार दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ १६ गते बिहीबार (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ १६ गते बिहीबार दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ १२ गते आइतबार (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ १२ गते आइतबार दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ ६ गते सोमबार दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन २५ गते बुधबार दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन २३ गते सोमबार दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन १२ गते बिहीबार (तेस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन १२ गते बिहीबार (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन १२ गते बिहीबार दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन ९ गते सोमबार (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन ९ गते सोमबार दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन ४ गते बुधबार दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन २ गते सोमबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ३० गते बिहीबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २८ गते मंगलबार (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २८ गते म‌ंगलबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २३ गते बिहीबार (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २३ गते बिहीबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २० गते सोमबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार १७ गते शुक्रबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार १३ गते सोमबार (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ असार १३ गते सोमबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार १२ गते आइतबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार १० गते शुक्रबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ९ गते बिहीबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ८ गते बुधबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ६ गते सोमवार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ७ गते मंगलबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ०५ गते आइतवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज २५ गते सोमवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज १८ गते सोमवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ८ गते शुक्रवार (दोस्रो बैठक) दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ८ गते शुक्रवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ७ गते बिहीवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ५,मङ्गलवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ५,मङ्गलवार (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची : २०७८ भदौ ३०, बुधवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ भदौ २८, सोमवार (दोस्रो बैठक) दैनिक कार्यसूची : २०७८ भदौ २८, सोमवार (पहिलो बैठक) दैनिक कार्यसूची : २०७८ भदौ २५, शुक्रवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ भदौ २३, बुधवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २८, बिहीवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २७, बुधवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २६, मङ्गलवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २४, आइतवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २२, शुक्रवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २०, बुधवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन १८, सोमवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन १३ गते बुधवार दिनको १:०० बजे दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन ७, बिहीवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन ३, आइतवार
हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ २२ गते ) हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ २१ गते ) हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ १५ गते ) हाजिरीको विवरण - संयुक्त बैठक (२०८० जेठ १५ गते ) हाजिरीको विवरण - संयुक्त बैठक (२०८० जेठ १४ गते ) हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ १४ गते ) हाजिरीको विवरण (२०८० जेठ ०९ गते ) हाजिरीको विवरण (२०८० जेठ ०७ गते ) हाजिरीको विवरण (२०८० जेठ ०८ गते ) हाजिरीको विवरण - संयुक्त बैठक (२०८० जेठ ०५ गते ) हाजिरीको विवरण - दोस्रो बैठक (२०८० जेठ ०५ गते ) हाजिरीको विवरण - पहिलो बैठक (२०८० जेठ ०५ गते ) हाजिरीको विवरण (२०८० वैशाख २६ गते) हाजिरीको विवरण (२०८० वैशाख १३ गते) हाजिरीको विवरण (२०८० वैशाख ४ गते) हाजिरीको विवरण (२०७९ चैत २७ गते) हाजिरीको विवरण (२०७९ चैत २१ गते) हाजिरीको विवरण (२०७९ चैत १६ गते) हाजिरीको विवरण (२०७९ चैत १२ गते) हाजिरीको विवरण (२०७९ चैत १२ गते दोस्रो) - हाजिरीको विवरण (२०७९ चैत ०८ गते) हाजिरीको विवरण (२०७९ फागुन १५ गते) हाजिरीको विवरण (२०७९ फागुन १४) हाजिरीको विवरण (२०७९ फागुन २) हाजिरीको विवरण/संयुक्त (२०७९ माघ २७) हाजिरीको विवरण (२०७९ माघ २७) हाजिरीको विवरण (२०७९ माघ २३) - हाजिरीको विवरण (२०७९ माघ १३) हाजिरीको विवरण (२०७९ माघ १०) हाजिरीको विवरण (२०७९ माघ ५) हाजिरीको विवरण (२०७९ पुस २५) हाजिरीको विवरण (२०७९ पुस २९) उपस्थिति विवरण: २०७९ भदौ ०६ उपस्थिति विवरण: २०७९ साउन २५ उपस्थिति विवरण: २०७९ साउन २३ उपस्थिति विवरण: २०७९ साउन १४ (पहिलो) उपस्थिति विवरण: २०७९ साउन १२ (दोस्रो) उपस्थिति विवरण: २०७९ साउन १२ (तेस्रो) उपस्थिति विवरण: २०७९ साउन ९ (पहिलो) उपस्थिति विवरण: २०७९ साउन ९ (दोस्रो) उपस्थिती विवरण : २०७९ साउन ४ उपस्थिती विवरण : २०७९ साउन २ उपस्थिती विवरण : २०७९ असार ३० उपस्थिति विवरण : २०७९ असार २८ (पहिलो) उपस्थिति विवरण : २०७९ असार २८ (दोस्रो) उपस्थिति विवरण : २०७९ असार २३ (पहिलो) उपस्थिति विवरण : २०७९ असार २३ (दोस्रो) हाजिरी विवरण : २०७९ असार २० उपस्थिति विवरण : २०७९ असार १७ उपस्थिति विवरण : २०७९ असार १२ उपस्थिति विवरण : २०७९ असार १३ (पहिलो) उपस्थिति विवरण : २०७९ असार १३ (दोस्रो) उपस्थिती विवरण : २०७९ असार १० उपस्तिथि विवरण : २०७९ असार ७ गते उपस्थिति विवरण : २०७९ असार ८ उपस्थिति विवरण : २०७९ असार ६ उपस्थिति विवरण : २०७८ मङ्सिर २८ उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज २५ उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज १८ उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ८ (पहिलो बैठक) उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ८ (दोस्रो बैठक) उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ७ उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ५ (पहिलो बैठक) उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ५ (दोस्रो बैठक) उपस्थिति विवरण : २०७८ भदौ ३० उपस्थिति विवरण : २०७८ भदौ २८ पहिलो बैठक उपस्थिति विवरण : २०७८ भदौ २८ दोस्रो बैठक उपस्थिति विवरण : २०७८ भदौ २५ उपस्थिति विवरण : २०७८ भदौ २३ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २८ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २७ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २६ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २४ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २२ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २० उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन १८ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन १३ माननीय सदस्यहरूको उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन १२ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन ७ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन ३ उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २८ उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २७ उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २३ उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २१ उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २० उपस्थिति विवरण : २०७८ असार १७ उपस्थिति विवरण : २०७७ पुस २६ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ पुस २४ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ पुस २३ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ पुस १७ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ असार १८ गते २:३० बजे उपस्थिति विवरण : २०७७ असार १७ गते १:०० बजे उपस्थिति विवरण : २०७७ असार १५ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ११ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ९ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ८ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ५ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ४ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ३ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ असार १ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ ३२ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ ३२ गते (दोस्रो बैठक) उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २९ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २७ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २८ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २५ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २३ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २० गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ १९ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ १८ गते बिहान ११:३० बजे उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ १५ गते अपरान्ह ४:०० बजे उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ १५ गते साँझ ६:३० बजे उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ १३ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ ६ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ ७ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ ४ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ बैशाख ३१ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ बैशाख २८ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ बैशाख २९ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ फागुन २९ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ चैत २ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ चैत ३ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ चैत ४ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ चैत ६ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ फागुन २१ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ फागुन २० गते उपस्थिति विवरण : २०७६ फागुन १५ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ फागुन ८ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ फागुन ६ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ फागुन ५ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ माघ २७ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ माघ २३ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ माघ २२ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ माघ १९ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ माघ १४ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ माघ ६ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ माघ ५ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस २७ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस २४ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस १७ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस १६ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस १४ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस १० गते उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस ०७ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस ०४ गते