सम्पूर्ण विवरण(verbatim)


क्र.स. विवरण शीर्षक
1 सोह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_०९ असार २०८१ आइतबार (बैठक सङ्ख्या-१६) पढ्नुहोस्
2 सोह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_०४ असार २०८१ मङ्गलबार (बैठक सङ्ख्या-१५) पढ्नुहोस्
3 सोह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२९ जेठ २०८१ मङ्गलबार (बैठक सङ्ख्या-१४) पढ्नुहोस्
4 सोह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२८ जेठ २०८१ सोमवार (बैठक सङ्ख्या-१३) पढ्नुहोस्
5 सोह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२२ जेठ २०८१ मङ्गलवार (बैठक सङ्ख्या-१२) पढ्नुहोस्
6 सोह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२१ जेठ २०८१ सोमवार_(बैठक सङ्ख्या-११) पढ्नुहोस्
7 सोह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२० जेठ २०८१ आइतवार_(बैठक सङ्ख्या-१०) पढ्नुहोस्
8 सोह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१५ जेठ २०८१ मंगलवार_(बैठक सङ्ख्या-९) पढ्नुहोस्
9 सोह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१३ जेठ २०८१ आइतवार_(बैठक सङ्ख्या-८) पढ्नुहोस्
10 सोह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_११ जेठ २०८१ शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या-७) पढ्नुहोस्
11 सोह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_०८ जेठ २०८१ मङ्गलवार_(बैठक सङ्ख्या-६) पढ्नुहोस्
12 सोह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_०७ जेठ २०८१ सोमवार_(बैठक सङ्ख्या-५) पढ्नुहोस्
13 सोह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_०४ जेठ २०८१ शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या-४) पढ्नुहोस्
14 सोह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_०३ जेठ २०८१ बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या-३) पढ्नुहोस्
15 सोह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_०१ जेठ २०८१ मङ्गलवार_(बैठक सङ्ख्या-२) पढ्नुहोस्
16 सोह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२८ वैशाख २०८१ शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या-१) पढ्नुहोस्
17 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण (भाग-२) पढ्नुहोस्
18 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण (भाग-१) पढ्नुहोस्
19 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_३० चैत्र २०८० शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या-२०) पढ्नुहोस्
20 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२८ चैत्र २०८० बुधवार_(बैठक सङ्ख्या- १९) पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 15 results