राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ असार १० गते म‌ंगलबार दिनको १:०० बजे ।राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ असार १० गते म‌ंगलबार दिनको १:०० बजे ।