राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ बैशाख २७ गते शुक्रबार दिनको १:०० बजे ।राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ बैशाख २७ गते शुक्रबार दिनको १:०० बजे ।