सबै सूचनाहरु


प्रकाशित मिति शीर्षक
2019-01-21 दैनिक कार्य सूची : २०७५-१०-०७ गते पढ्नुहोस्
2019-01-16 सूचना पत्र २०७५ पुस २५ गते । पढ्नुहोस्
2019-01-14 दैनिक कार्य सूची : २०७५-१०-०२ गते पढ्नुहोस्
2019-01-09 सूचना पत्र २०७५ पुस २० गते । पढ्नुहोस्
2019-01-08 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०९-२५ गते पढ्नुहोस्
2019-01-04 सूचना पत्र २०७५ पुस १३ गते । पढ्नुहोस्
2019-01-04 सूचना पत्र २०७५ पुस ११ गते । पढ्नुहोस्
2019-01-01 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०९-२० गते पढ्नुहोस्
2018-12-30 राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ संशाेधन मस्यौदा समिति गठन पढ्नुहोस्
2018-12-27 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०९-१३ गते पढ्नुहोस्
2018-12-27 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०९-११ गते पढ्नुहोस्
2018-12-24 राष्ट्रिय सभाकाे तेस्रो अधिवेशन अाव्हान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
2018-11-19 संघीय संसद सेवा दर्पण(स्मारिका) प्रकाशन सम्वन्धी सूचना पढ्नुहोस्
2018-10-01 सूचना पत्र २०७५-०६-११ गते पढ्नुहोस्
2018-10-01 दोस्रो अधिवेशनमा भए गरेका कामको विवरण पढ्नुहोस्
2018-09-27 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०६-११ गते पढ्नुहोस्
2018-09-26 सूचना पत्र २०७५-०६-०९ गते पढ्नुहोस्
2018-09-25 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०६-१० गते पढ्नुहोस्
2018-09-25 सूचना पत्र २०७५-०५-३० गते पढ्नुहोस्
2018-09-25 सूचना पत्र २०७५-०५-३१ गते (पहिलो बैठक) पढ्नुहोस्
2018-09-25 सूचना पत्र २०७५-०५-३१ गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
2018-09-25 सूचना पत्र २०७५-०५-३१ गते (तेस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
2018-09-25 सूचना पत्र २०७५-०६-०४ गते पढ्नुहोस्
2018-09-25 सूचना पत्र २०७५-०६-०७ गते पढ्नुहोस्
2018-09-23 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०६-०९ गते पढ्नुहोस्
2018-09-21 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०६-०७ गते पढ्नुहोस्
2018-09-20 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०६-०४ गते पढ्नुहोस्
2018-09-16 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०५-३१ गते (तेस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
2018-09-16 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०५-३१ गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
2018-09-15 दैनिक कार्य सूची : २०७५-०५-३१ गते पढ्नुहोस्
Showing 6 result of total 10 results