विधायन व्यवस्थापन समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. २०७५ पुस २९ समितिकाे निर्णय पढ्नुहोस्
2. २०७५ पुस २७ समितिकाे निर्णय पढ्नुहोस्
3. २०७५ पुस २६ समितिकाे निर्णय पढ्नुहोस्
4. २०७५ पुस २४ समितिकाे निर्णय पढ्नुहोस्
5. २०७५ पुस ६ समितिकाे निर्णय पढ्नुहोस्
6. २०७५ पुस २३ समितिकाे निर्णय पढ्नुहोस्
7. २०७५।०८।१९ समितिकाे निर्णय पढ्नुहोस्
8. २०७५ म‌सिर ९ समिति निर्णय पढ्नुहोस्
9. २०७५ म‌सिर ७ काे समितिकाे निर्णय पढ्नुहोस्
10. २०७५।०८।१७ समितिकाे निर्णय पढ्नुहोस्
11. २०७५।०८।१३ समितिकाे निर्णय पढ्नुहोस्
12. २०७५।०८।१२ समितिकाे निर्णय पढ्नुहोस्
13. २०७५।०८।११ समिति निर्णय पढ्नुहोस्
14. २०७५।०८।१० सिमति निर्णय पढ्नुहोस्
15. ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन र अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ पढ्नुहोस्
16. मिति २०७५/७/१८ को समिति निर्णय पढ्नुहोस्
17. मिति २०७५/७/९ को समिति निर्णय पढ्नुहोस्
18. मिति २०७५/७/८ को समिति निर्णय पढ्नुहोस्
19. मिति २०७५/६/२६ को समिति निर्णय पढ्नुहोस्
20. मिति २०७५/६/२३ को समिति निर्णय पढ्नुहोस्