भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७६


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफलका लागि
पठाइएको
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2076/10/07 2076/10/14 2076/10/22 2076/11/06 2077/03/08 2079/12/27
दर्ता नं.

6

दर्ता मिति

2076/10/06

संवत्

2076

प्रस्तुतकर्ता

सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली

मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय

अधिवेशन

05

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक फाइल छैन

कैफियत : प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन