संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७९ (मिति २०७९/११/०५ मा फिर्ता)


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2079-03-23
दर्ता नं.

4

दर्ता मिति

2079/03/22

संवत्

२०७९

प्रस्तुतकर्ता

सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा

मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय

अधिवेशन

12

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक फाइल छैन

कैफियत : मिति २०७९/११/०५ मा फिर्ता