सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७७


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
निर्णय मिति राष्ट्रपतिद्वारा जारी
दर्ता नं.

2

दर्ता मिति

२०७७/०९/१६

संवत्

२०७७

प्रस्तुतकर्ता

मा. मन्त्री राम बहादुर थापा "बादल"

मन्त्रालय

गृह मन्त्रालय

अधिवेशन

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

फाइल
Download