अन्तरदेशीय संगठित अपराध विरद्धको महासन्धी अन्तरगतको PALEROMO PROTOCAL


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
२०७६/०४/०१ 2076/05/25 2076/09/17 2076/10/05
दर्ता नं.

1

दर्ता मिति

२०७६/०३/३१

संवत्

२०७६

प्रस्तुतकर्ता

मा. गृह मन्त्री रामबहादुर थापा

मन्त्रालय

गृह मन्त्रालय

अधिवेशन

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन
वर्ग
दर्ता बिधेयक
Download
प्रमाणीकरण बिधेयक फाइल छैन