संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७७


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
निर्णय मिति राष्ट्रपतिद्वारा जारी
दर्ता नं.

7

दर्ता मिति

२०७७/०९/१६

संवत्

2077

प्रस्तुतकर्ता

सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली

मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय

अधिवेशन

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

फाइल
Download