Assembly Notices


S.N Title
1. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २३), २०८०-०३-२१ View
2. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २२), २०८०-०३-२० View
3. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २१), २०८०-०३-१९ View
4. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २०), २०८०-०३-१८ View
5. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या १९), २०८०-०३-१५ View
6. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या १८),२०८०-०३-१५ View
7. दैनिक कार्यसूची (२०८० साउन ४ गते) View
8. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय तोकिएको सम्बन्धी सूचना २०८०-०४-०२) View
9. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०३-३१) View
10. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार २९ गते) View
11. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २९ गते ) View
12. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २८ गते ) दोस्रो View
13. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार २८ गते) View
14. दैनिक कार्यसूची - (२०८० असार २८ गते ) दोस्रो View
15. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २८ गते ) View
16. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) View
17. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २६ गते ) View
18. विनियोजन विधेयक, २०८० का विभिन्न शीर्षकहरुमाथि छलफल हुन बाँकी शीर्षकहरूको परिमार्जित कार्यतालिका View
19. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार २६ गते) View
20. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) View
21. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २४ गते ) View
22. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २२ गते ) View
23. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार २४ गते) View
24. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार २२ गते) View
25. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २१ गते ) View
26. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २० गते ) View
27. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार २१ गते) View
28. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) View
29. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार २० गते) View
30. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-१० (दोश्रो) View