National Assembly Today


Any Programs for parliament has not been decided today.
homePage.na-no-speaker-program
This is the recorded video of parliament meeting. Click Hereto view other video collections.
संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४८ ), २०८०-०७-१६ (दोस्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४७ ), २०८०-०७-१६ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४५ ), २०८०-०७-१४ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४६), २०८०-०७-१४ (दोस्रो) सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०६-२९) संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४३ ), २०८०-०६-२६ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४४ ), २०८०-०६-२६ (दोस्रो) सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०६-२३) संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४१ ), २०८०-०६-१८ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४२), २०८०-०६-१८ (दोस्रो) सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४०), २०८०-०५-२८ सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०५-२७) सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०५-२२) संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३९), २०८०-०५-१८ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३८), २०८०-०५-१० संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३७), २०८०-०५-०५ सूचना पत्र - १ (बैठकको समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३५), २०८०-०४-२४ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३६), २०८०-०४-२६ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३४), २०८०-०४-२२ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३३), २०८०-०४-१८ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३१), २०८०-०४-११ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३२), २०८०-०४-११(दोश्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २९), २०८०-०३-२९ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३०), २०८०-०४-०४ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २७), २०८०-०३-२८ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २८), २०८०-०३-२८ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २५), २०८०-०३-२४ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २६), २०८०-०३-२६ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २२), २०८०-०३-२० संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २३), २०८०-०३-२१ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २४), २०८०-०३-२२ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या १८),२०८०-०३-१५ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या १९), २०८०-०३-१५ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २०), २०८०-०३-१८ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २१), २०८०-०३-१९ सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०३-३१) सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०३-१०(पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-१० (दोश्रो) सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) विनियोजन विधेयकको विभिन्न शीर्षकहरुमाथि हुने छलफलसम्बन्धी कार्यतालिका, २०८० सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-२५ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-२६ 175th meeting of committee holds on 08 Asar 2080 संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-२१ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-२२ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-२४ सूचना पत्र १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०२-२३) संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-१४ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-१५ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-१४ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-०९ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-०८ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०१-१५ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०१-२४ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०१-२५ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०१-२६ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-०५ (पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-०५ (दोस्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-०७ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०१-१३ सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय तोकिएको सम्बन्धी सूचना) संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०१-०४ सूचना पत्र - १ (बैठक स्थगन सम्बन्धी सूचना) संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०७९-१२-२७ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०७९-१२-२१ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०७९-११-१५ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०७९-१२-०८ संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०७९-१२-१२ पहिलो संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०७९-१२-१२ दोस्रो संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०७९-१२-१६ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-११-२ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-११-१४ - संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-१०-२७ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-१०-२३ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-१०-१३ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-१०-१० संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-१०-०५ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-९-२९ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-९-२५ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-२९ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-३० (पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-३० (दोस्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-३१ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-१६ (पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-१६ (दोस्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-१७ (पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-१७ (दोस्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-२१ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-१२ (पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-१२ (दोस्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-५-०६ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-२३ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-२५ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-९(पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-९(दोस्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-१२ (पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-१२ (दोस्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-१२(तेस्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-०४ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-४-०२ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-२३ (पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-२३ (दोस्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-२८ (पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-३० संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-१७ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-२० संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-१३ (पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-१३ (दोस्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-१२ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-१० संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-७ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-८ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-९ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-५ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-६ उपस्थिति विवरण : २०७९ असार ९ संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-३ (पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-३ (दोस्रो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-२ (पहिलो) संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-३-२ (दोस्रो) सूचना-पत्र-२०७९-२-१२ बैठक सम्बन्धि सुचना 2078/04/31 सूचना पत्र २०७७ जेठ २८ देखि ३२ सम्म Notice Paper 2077.01.29 - - - - - - - - - - - - - - - - - Notice Paper 2077.01.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Notice Paper 2077.02.02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Notice Paper 2077.02.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Notice Paper 2077.02.05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Notice Paper 2077.01.26 - - - - - - - - - - - - - - - Notice Paper 2076.11.20 - - - - - - - - - - - - Notice Paper 2076.11.21 - - - - - - - - - - - - - Notice Paper 2076.11.29 - - - - - - - - - - - - - - Notice Paper 2076.11.15 - - - - - - - - - - - Notice Paper 2076.11.08 - - - - - - - - - - Notice Paper 2076.11.06 - - - - - - - - - Notice Paper 2076.11.05 - - - - - - - - - - Notice Paper 2076.10.27 - - - - Notice Paper 2076.10.23 - - - - - Notice Paper 2076.10.22 - - - - - - Notice Paper 2076.10.19 - - - - - - - Notice Paper 2076.10.14 - - - - - - - - Notice Paper 2076.10.05 - - Notice Paper 2076.10.06 - - - Notice Paper 2076.09.27 Notice Paper 2076.09.24 - Notice Paper 2076.09.14 - - - Notice Paper 2076.09.10 - - Notice Paper 2076.09.07 - Notice Paper 2076.09.04
दैनिक कार्यसूची (२०८०-०७-१६) दोस्रो चौधौँ अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादित मुख्य मुख्य कामकारबाहीको सङ्‌क्षिप्‍त विवरण दैनिक कार्यसूची (२०८०-०७-१६) दैनिक कार्यसूचि (२०८०-०७-१४) दैनिक कार्यसूची दोस्रो बैठक ( २०८०-०७-१४) सम्भावित दैनिक कार्यसूची २०८०-०७-१४) दैनिक कार्यसूची, २०८० असोज २६ गते शुक्रवार दैनिक कार्यसूची, २०८० असोज २६ गते शुक्रबार ( सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८० असोज २३ गते मङ्‍गलबार) दैनिक कार्यसूची २०८०-०६-१८ (दोस्रो) ( दैनिक कार्यसूची (२०८० असोज १८ गते बिहीबार) दैनिक कार्यसूची २०८० भदौ २८ गते ) दैनिक कार्यसूची २०८० भदौ १८ गते ) दैनिक कार्यसूची (२०८० भदौ १० गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० भदौ ५ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० साउन २६ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० साउन २४ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० साउन २२ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० असार १८ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० साउन ११ गते) दोस्रो दैनिक कार्यसूची (२०८० साउन ११ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० साउन ४ गते) सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय तोकिएको सम्बन्धी सूचना २०८०-०४-०२) दैनिक कार्यसूची (२०८० असार २९ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० असार २८ गते) दैनिक कार्यसूची - (२०८० असार २८ गते ) दोस्रो दैनिक कार्यसूची (२०८० असार २६ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० असार २४ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० असार २१ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० असार २२ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० असार २० गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० असार १८ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० असार १९ गते) सम्भावित दैनिक कार्यसूची ( २०८० असार १८ गते ) दैनिक कार्यसूची (२०८० असार १५ गते) दैनिक कार्यसूची ( दोस्रो ) (२०८० असार १५गते) सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८० असार १५ गते) दोस्रो दैनिक कार्यसूची (२०८० असार १० गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० असार १० गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २५ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २६ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २४ गते) सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २३ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २१ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २२ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ १५ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ १४ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ ९ गते) दैनिक कार्यसूची २०८० जेठ ८ गते दैनिक कार्यसूची २०८० जेठ ५ गते (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ ५ गते) सूचना पत्र १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०२-०२) दैनिक कार्यसूची (२०८० बैशाख २६ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० बैशाख २४ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० बैशाख २५ गते) दैनिक कार्यसूची (२०८० बैशाख १५ गते) दैनिक कार्यसूची २०८० वैशाख १३ गते दैनिक कार्यसूची २०८० वैशाख ४ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ चैत्र २७ गते दैनिक कार्यसूची २०७९।१२।२१ गते दैनिक कार्यसूची: २०७९ चैत्र १६ बिहीबार दैनिक कार्यसूची, २०७९ चैत्र १२ गते आइतबार दैनिक कार्यसूची, २०७९ चैत्र १२ गते आइतबार (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ चैत्र ८ गते बुधबार बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०७९।११।२८ दैनिक कार्यसूची २०७९ फागुन १५ गते सोमबार दैनिक कार्यसूची २०७९ फागुन १४ गते आइतबार दैनिक कार्यसूची २०७९ फागुन २ गते मङ्गलबार दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ २७ गते शुक्रबार दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ २३ गते सोमबार दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ १३ गते शुक्रबार दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ १० गते मङ्‍गलबार दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ ५ गते बिहीबार दैनिक कार्यसूची २०७९ पुस २९ गते शुक्रबार दैनिक कार्यसूची २०७९ पुस २५ गते सोमबार दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ ३० गते बिहीबार (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ ३१ गते शुक्रबार दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ ३० गते बिहीबार दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ २९ गते बुधबार दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ २१ गते मंगलबार दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ १७ गते शुक्रबार (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ १६ गते बिहीबार (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ १७ गते शुक्रबार दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ १६ गते बिहीबार दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ १२ गते आइतबार (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ १२ गते आइतबार दैनिक कार्यसूची २०७९ भदौ ६ गते सोमबार दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन २५ गते बुधबार दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन २३ गते सोमबार दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन १२ गते बिहीबार दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन १२ गते बिहीबार (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन १२ गते बिहीबार (तेस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन ९ गते सोमबार (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन ९ गते सोमबार दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन ४ गते बुधबार दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन २ गते सोमबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ३० गते बिहीबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २८ गते मंगलबार (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २८ गते म‌ंगलबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २३ गते बिहीबार (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २३ गते बिहीबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २० गते सोमबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार १७ गते शुक्रबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार १३ गते सोमबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार १३ गते सोमबार (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ असार १२ गते आइतबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार १० गते शुक्रबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ९ गते बिहीबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ८ गते बुधबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ६ गते सोमवार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ७ गते मंगलबार दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ०५ गते आइतवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज २५ गते सोमवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज १८ गते सोमवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ८ गते शुक्रवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ८ गते शुक्रवार (दोस्रो बैठक) दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ७ गते बिहीवार Agenda 2078/6/5 Agenda 2078/6/5 Second दैनिक कार्यसूची : २०७८ भदौ ३०, बुधवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ भदौ २८, सोमवार (पहिलो बैठक) दैनिक कार्यसूची : २०७८ भदौ २८, सोमवार (दोस्रो बैठक) दैनिक कार्यसूची : २०७८ भदौ २५, शुक्रवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ भदौ २३, बुधवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २८, बिहीवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २६, मङ्गलवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २७, बुधवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २४, आइतवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २२, शुक्रवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २०, बुधवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन १८, सोमवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन १३ गते बुधवार दिनको १:०० बजे दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन ७, बिहीवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन ३, आइतवार
हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २९ गते ) हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २८ गते ) हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २८ गते ) दोस्रो हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २६ गते ) हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २२ गते ) हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २४ गते ) हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २० गते ) हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २१ गते ) हाजिरीको विवरण - (२०८० असार १५ गते ) दोस्रो हाजिरीको विवरण - (२०८० असार १८ गते ) हाजिरीको विवरण - (२०८० असार १० गते ) दोस्रो हाजिरीको विवरण - (२०८० असार १० गते ) हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ २४ गते ) हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ २५ गते ) हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ २६ गते ) हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ २२ गते ) हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ २१ गते ) हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ १५ गते ) हाजिरीको विवरण - संयुक्त बैठक (२०८० जेठ १५ गते ) हाजिरीको विवरण - संयुक्त बैठक (२०८० जेठ १४ गते ) हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ १४ गते ) हाजिरीको विवरण (२०८० जेठ ०९ गते ) हाजिरीको विवरण (२०८० जेठ ०७ गते ) हाजिरीको विवरण (२०८० जेठ ०८ गते ) हाजिरीको विवरण - संयुक्त बैठक (२०८० जेठ ०५ गते ) हाजिरीको विवरण - दोस्रो बैठक (२०८० जेठ ०५ गते ) हाजिरीको विवरण - पहिलो बैठक (२०८० जेठ ०५ गते ) हाजिरीको विवरण (२०८० वैशाख २६ गते) हाजिरीको विवरण (२०८० वैशाख १३ गते) हाजिरीको विवरण (२०८० वैशाख ४ गते) हाजिरीको विवरण (२०७९ चैत २७ गते) हाजिरीको विवरण (२०७९ चैत २१ गते) हाजिरीको विवरण (२०७९ चैत १६ गते) हाजिरीको विवरण (२०७९ चैत १२ गते) हाजिरीको विवरण (२०७९ चैत १२ गते दोस्रो) - हाजिरीको विवरण (२०७९ चैत ०८ गते) हाजिरीको विवरण (२०७९ फागुन १५ गते) हाजिरीको विवरण (२०७९ फागुन १४) हाजिरीको विवरण (२०७९ फागुन २) हाजिरीको विवरण/संयुक्त (२०७९ माघ २७) हाजिरीको विवरण (२०७९ माघ २७) हाजिरीको विवरण (२०७९ माघ २३) - हाजिरीको विवरण (२०७९ माघ १३) हाजिरीको विवरण (२०७९ माघ १०) हाजिरीको विवरण (२०७९ माघ ५) हाजिरीको विवरण (२०७९ पुस २५) हाजिरीको विवरण (२०७९ पुस २९) उपस्थिति विवरण: २०७९ भदौ ०६ उपस्थिति विवरण: २०७९ साउन २५ उपस्थिति विवरण: २०७९ साउन २३ उपस्थिति विवरण: २०७९ साउन १४ (पहिलो) उपस्थिति विवरण: २०७९ साउन १२ (दोस्रो) उपस्थिति विवरण: २०७९ साउन १२ (तेस्रो) उपस्थिति विवरण: २०७९ साउन ९ (पहिलो) उपस्थिति विवरण: २०७९ साउन ९ (दोस्रो) उपस्थिती विवरण : २०७९ साउन ४ उपस्थिती विवरण : २०७९ साउन २ उपस्थिती विवरण : २०७९ असार ३० उपस्थिति विवरण : २०७९ असार २८ (पहिलो) उपस्थिति विवरण : २०७९ असार २८ (दोस्रो) उपस्थिति विवरण : २०७९ असार २३ (पहिलो) उपस्थिति विवरण : २०७९ असार २३ (दोस्रो) हाजिरी विवरण : २०७९ असार २० उपस्थिति विवरण : २०७९ असार १७ उपस्थिति विवरण : २०७९ असार १२ उपस्थिति विवरण : २०७९ असार १३ (पहिलो) उपस्थिति विवरण : २०७९ असार १३ (दोस्रो) उपस्थिती विवरण : २०७९ असार १० उपस्तिथि विवरण : २०७९ असार ७ गते उपस्थिति विवरण : २०७९ असार ८ उपस्थिति विवरण : २०७९ असार ६ उपस्थिति विवरण : २०७८ मङ्सिर २८ उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज २५ उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज १८ उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ८ (पहिलो बैठक) उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ८ (दोस्रो बैठक) उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ७ उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ५ (पहिलो बैठक) उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ५ (दोस्रो बैठक) उपस्थिति विवरण : २०७८ भदौ ३० उपस्थिति विवरण : २०७८ भदौ २८ पहिलो बैठक उपस्थिति विवरण : २०७८ भदौ २८ दोस्रो बैठक उपस्थिति विवरण : २०७८ भदौ २५ उपस्थिति विवरण : २०७८ भदौ २३ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २८ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २७ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २६ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २४ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २२ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २० उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन १८ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन १३ माननीय सदस्यहरूको उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन १२ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन ७ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन ३ उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २८ उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २७ उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २३ उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २१ Attendance 2078/3/20 उपस्थिति विवरण : २०७८ असार १७ उपस्थिति विवरण : २०७७ पुस २६ गते Attendance Attendance 2077-9-23 Attendance 2077 Push 17 उपस्थिति विवरण : २०७७ असार १८ गते २:३० बजे उपस्थिति विवरण : २०७७ असार १७ गते १:०० बजे उपस्थिति विवरण : २०७७ असार १५ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ११ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ९ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ८ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ५ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ४ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ३ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ असार १ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ ३२ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ ३२ गते (दोस्रो बैठक) उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २९ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २७ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २८ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २५ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २३ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २० गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ १९ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ १८ गते बिहान ११:३० बजे Attendance उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ १५ गते साँझ ६:३० बजे Attendence 077-02-13 - - - Attendence 077-02-06 - Attendence 077-02-07 - - Attendence 077-02-04 - - - - - Attendence 077-02-02 - - - - Attendence 077-01-31 - - - Attendence 077-01-28 - Attendence 077-01-29 - - Attendence 076-11-29- - - - - - - - - - - - - - - Attendence 076-12-02- - - - - - - - - - - - - - - - Attendence 076-12-03- - - - - - - - - - - - - - - - - Attendence 076-12-04- - - - - - - - - - - - - - - - - - Attendence 076-12-06- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Attendence 076-11-21- - - - - - - - - - - - - - Attendence 076-11-20- - - - - - - - - - - - - Attendence 076-11-15- - - - - - - - - - - - Attendence 076-11-08- - - - - - - - - - - Attendence 076-11-06- - - - - - - - - - Attendence 076-11-05- - - - - - - - - Attendence 076-10-27- - - - - - - - Attendence 076-10-23 - - - - - - - Attendence 076-10-22 - - - - - - Attendence 076-10-19 - - - - - Attendence 076-10-14 - - - - Attendence 076-10-06 - - - Attendence 076-10-05 - - Attendence 076-09-27 - Attendence 076-09-24 Attendence 076-09-17- - - - - Attendence 076-09-16- - - - Attendence 076-09-14 - - - Attendence 076-09-10 - - Attendence 076-09-07 - Attendence 076-09-04