Ordinance State


Session Registration No. Registration Date Title Ministry Status
16 1 2081/01/28 Some Nepal Act Amendment Ordinance related to Investment Facilitation, 2081 Ministry of Industry, Commerce and Supplies View
15 1 2080-10-19 Financial Procedures and Fiscal Responsibility (First Amendment) Ordinance, 2080 Ministry of Finance Accepted View
14 1 2080-01-24 मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश View
12 8 २०७९/०२/०३ सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७८ View
12 7 २०७९/०२/०३ तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन ) अध्यादेश,२०७८ View
12 6 २०७९/०२/०३ नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (का्र्य संचालन , सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७८ View
12 5 २०७९/०२/०३ रेल्वे अध्यादेश,२०७९ View
12 4 २०७९/०२/०३ औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ View
12 3 २०७९/०२/०३ स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७९ View
12 2 २०७९/०१/२७ फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०७८ View
12 1 २०७९/०१/२७ यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०७८ View
१० 1 २०७८/०५/२२ राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश ,२०७८ View
08 16 २०७८/०३/१६ राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ View
08 15 २०७८/०३/१६ विनियोजन अध्यादेश, २०७८ View
08 14 २०७८/०३/१६ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ View
08 13 २०७८/०३/१६ शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ View
08 12 २०७८/०३/१६ स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन)अध्यादेश, २०७८ View
08 11 २०७८/०३/१६ नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ View
08 10 २०७८/०३/१६ कोभिड-१९ सङ्कट व्यबस्थापन अध्यादेश, २०७८ View
08 9 २०७८/०३/१६ रेल्वे अध्यादेश,२०७८ View
Showing 1 result of total 2 results