राष्ट्रिय सभा बैठक २०७७ साल, असार १८ गते, बिहिवार दिनको १:०० बजे / अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ सभा समक्ष पेशपूर्ण विवरण

अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ सभा समक्ष पेश