राष्ट्रिय सभा (पन्ध्रौं अधिवेशन) बैठक संख्या - ०५, मिति २०८० साल, फागुन ०६ गते , आइतवार / “सम्पत्ति सुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्वन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ लाई दफावार छलफलका लागी विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाईयोस” भन्ने प्रस्ताव तथा निर्णयार्थ प्रस्तुतपूर्ण विवरण

“सम्पत्ति सुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्वन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ लाई दफावार छलफलका लागी विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाईयोस” भन्ने प्रस्ताव  तथा निर्णयार्थ प्रस्तुत