राष्ट्रिय सभा (पन्ध्रौं अधिवेशन) बैठक संख्या - ०५, मिति २०८० साल, फागुन ०६ गते , आइतवार / “राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०” सभा समक्ष पेशपूर्ण विवरण

“राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०” सभा समक्ष पेश