राष्ट्रिय सभा (पन्ध्रौं अधिवेशन) बैठक संख्या - ०४, मिति २०८० साल, माघ २९ गते , साेमबार / “सम्पत्ति सुद्धीकरण(मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्वन्धी केही ऐनलाइै संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस”् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुतपूर्ण विवरण

“सम्पत्ति सुद्धीकरण(मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्वन्धी केही ऐनलाइै संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस”् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत