राष्ट्रिय सभा (पन्ध्रौं अधिवेशन) बैठक संख्या - ०२, मिति २०८० साल, माघ २४ गते , बुधबार / “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वीकृत गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुतपूर्ण विवरण

“आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वीकृत गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत