विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत


पूर्ण विवरण

विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत