सम्पूर्ण विवरण(verbatim)


क्र.स. विवरण शीर्षक
1 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२३ असार २०७९ बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- ३३) पढ्नुहोस्
2 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२० असार २०७९ सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- ३२) पढ्नुहोस्
3 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१७ असार २०७९ शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या- ३१) पढ्नुहोस्
4 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१३ असार २०७९ सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- ३०) पढ्नुहोस्
5 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१३ असार २०७९ सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- २९, दोस्रो) पढ्नुहोस्
6 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१३ असार २०७९ सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- २९, पहिलो) पढ्नुहोस्
7 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१२ असार २०७९ आइतवार_(बैठक सङ्ख्या- २८) पढ्नुहोस्
8 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१० असार २०७९ शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या- २७) पढ्नुहोस्
9 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_९ असार २०७९ बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- २६) पढ्नुहोस्
10 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_८ असार २०७९ बुधवार_(बैठक सङ्ख्या- २५) पढ्नुहोस्
11 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_७ असार २०७९ मङ्गलवार_(बैठक सङ्ख्या- २४) पढ्नुहोस्
12 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_६ असार २०७९ सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- २३) पढ्नुहोस्
13 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_५ असार २०७९ आइतवार_(बैठक सङ्ख्या- २२) पढ्नुहोस्
14 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_३ असार २०७९ शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या- २१, दोस्रो) पढ्नुहोस्
15 बाह्रौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_३ असार २०७९ शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या- २१, पहिलो) पढ्नुहोस्
16 बाह्रौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_३ असार २०७९ शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या- २०) पढ्नुहोस्
17 बाह्रौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२ असार २०७९ बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- १९) पढ्नुहोस्
18 बाह्रौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२ असार २०७९ बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- १८) पढ्नुहोस्
19 बाह्रौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२६ जेठ २०७९ बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- १७) पढ्नुहोस्
20 बाह्रौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२६ जेठ २०७९ बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- १६) पढ्नुहोस्
Showing 8 result of total 15 results