सम्पूर्ण विवरण(verbatim)


क्र.स. विवरण शीर्षक
1 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१३ माघ २०७९ शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या- ५) पढ्नुहोस्
2 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१० माघ २०७९ मङ्गलवार_(बैठक सङ्ख्या- ४) पढ्नुहोस्
3 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_५ माघ २०७९ बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- ३) पढ्नुहोस्
4 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२९ पुस २०७९ शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या- २) पढ्नुहोस्
5 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२५ पुस २०७९ सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- १) पढ्नुहोस्
6 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण पढ्नुहोस्
7 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_३१ भदौ २०७९ शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या- ५८) पढ्नुहोस्
8 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_३० भदौ २०७९ बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- ५७) पढ्नुहोस्
9 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_३० भदौ २०७९ बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- ५६) पढ्नुहोस्
10 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२९ भदौ २०७९ बुधवार_(बैठक सङ्ख्या- ५५) पढ्नुहोस्
11 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२१ भदौ २०७९ मङ्गलवार_(बैठक सङ्ख्या- ५४) पढ्नुहोस्
12 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१७ भदौ २०७९ शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या- ५३) पढ्नुहोस्
13 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१७ भदौ २०७९ शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या- ५२) पढ्नुहोस्
14 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१६ भदौ २०७९ बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- ५१) पढ्नुहोस्
15 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१६ भदौ २०७९ बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- ५०) पढ्नुहोस्
16 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१२ भदौ २०७९ आइतवार_(बैठक सङ्ख्या- ४९) पढ्नुहोस्
17 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१२ भदौ २०७९ आइतवार_(बैठक सङ्ख्या- ४८) पढ्नुहोस्
18 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_६ भदौ २०७९ सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- ४७) पढ्नुहोस्
19 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२५ साउन २०७९ बुधवार_(बैठक सङ्ख्या- ४६) पढ्नुहोस्
Showing 6 result of total 14 results