सम्पूर्ण विवरण(verbatim)


क्र.स. विवरण शीर्षक
1 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१३ वैशाख २०८० बुधवार_(बैठक सङ्ख्या- १८, दोस्रो) पढ्नुहोस्
2 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१३ वैशाख २०८० बुधवार_(बैठक सङ्ख्या- १८, पहिलो) पढ्नुहोस्
3 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_४ वैशाख २०८० सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- १७) पढ्नुहोस्
4 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२७ चैत २०७९ सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- १६) पढ्नुहोस्
5 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२१ चैत २०७९ मङ्गलवार_(बैठक सङ्ख्या- १५) पढ्नुहोस्
6 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१६ चैत २०७९ बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- १४) पढ्नुहोस्
7 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१२ चैत २०७९ आइतवार_(बैठक सङ्ख्या- १३) पढ्नुहोस्
8 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१२ चैत २०७९ आइतवार_(बैठक सङ्ख्या- १२) पढ्नुहोस्
9 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_८ चैत २०७९ बुधवार_(बैठक सङ्ख्या- ११) पढ्नुहोस्
10 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१५ फागुन २०७९ सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- १०) पढ्नुहोस्
11 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१४ फागुन २०७९ आइतवार_(बैठक सङ्ख्या- ९) पढ्नुहोस्
12 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२ फागुन २०७९ मङ्गलवार_(बैठक सङ्ख्या- ८) पढ्नुहोस्
13 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२७ माघ २०७९ शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या- ७) पढ्नुहोस्
14 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२३ माघ २०७९ सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- ६, दोस्रो) पढ्नुहोस्
15 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२३ माघ २०७९ सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- ६, पहिलो) पढ्नुहोस्
16 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१३ माघ २०७९ शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या- ५) पढ्नुहोस्
17 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१० माघ २०७९ मङ्गलवार_(बैठक सङ्ख्या- ४) पढ्नुहोस्
18 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_५ माघ २०७९ बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- ३) पढ्नुहोस्
19 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२९ पुस २०७९ शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या- २) पढ्नुहोस्
20 तेह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२५ पुस २०७९ सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- १) पढ्नुहोस्
Showing 5 result of total 14 results