सम्पूर्ण विवरण(verbatim)


क्र.स. विवरण शीर्षक
1 सोह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_०४ जेठ २०८१ शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या-४) पढ्नुहोस्
2 सोह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_०३ जेठ २०८१ बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या-३) पढ्नुहोस्
3 सोह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_०१ जेठ २०८१ मङ्गलवार_(बैठक सङ्ख्या-२) पढ्नुहोस्
4 सोह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२८ वैशाख २०८१ शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या-१) पढ्नुहोस्
5 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण (भाग-२) पढ्नुहोस्
6 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण (भाग-१) पढ्नुहोस्
7 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_३० चैत्र २०८० शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या-२०) पढ्नुहोस्
8 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२८ चैत्र २०८० बुधवार_(बैठक सङ्ख्या- १९) पढ्नुहोस्
9 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२१ चैत्र २०८० बुधवार_(बैठक सङ्ख्या- १८) पढ्नुहोस्
10 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१६ चैत्र २०८० शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या- १७) पढ्नुहोस्
11 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_०७ चैत्र २०८० बुधवार_(बैठक सङ्ख्या- १६) पढ्नुहोस्
12 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_०५ चैत्र २०८० सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- १५) पढ्नुहोस्
13 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_०२ चैत्र २०८० शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या- १४) पढ्नुहोस्
14 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_३० फागुन २०८० बुधवार_(बैठक सङ्ख्या- १३) पढ्नुहोस्
15 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२९ फागुन २०८० मङ्गलवार_(बैठक सङ्ख्या- १२) पढ्नुहोस्
16 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२७ फागुन २०८० आइतवार_(बैठक सङ्ख्या- ११) पढ्नुहोस्
17 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२४ फागुन २०८० बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- १०) पढ्नुहोस्
18 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१८ फागुन २०८० शुक्ववार_(बैठक सङ्ख्या- ९) पढ्नुहोस्
19 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१७ फागुन २०८० बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- ८) पढ्नुहोस्
20 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१४ फागुन २०८० सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- ७) पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 14 results