संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 संसदमा विधि निर्माण (अभ्यास र अवस्था) पढ्नुहोस्
2 संघीय संसद सदस्य, २०७४ परिचयात्मक पुस्तिका पढ्नुहोस्
3 संसद दर्पण अंक २4 पढ्नुहोस्
4 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७८ पढ्नुहोस्
5 वि. सं. २०७६ फागुनदेखि २०८२ फागुनसम्म पदावधि कायम भएका माननीय सदस्यहरू पढ्नुहोस्
6 राष्ट्रिय सभामा छ वर्ष पदाधवि भएका माननीय सदस्यहरू पढ्नुहोस्
7 राष्ट्रिय सभामा चार वर्ष पदाधवि भएका माननीय सदस्यहरू पढ्नुहोस्
8 राष्ट्रिय सभामा दुई वर्ष पदाधवि भएका माननीय सदस्यहरू पढ्नुहोस्
9 राष्ट्रिय सभाको दशौँ अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादन गरिएका मुख्य-मुख्य काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
10 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण पढ्नुहोस्
11 संसद दर्पण अङ्क २३ पढ्नुहोस्
12 संसद दर्पण अङ्क २२ पढ्नुहोस्
13 प्रतिनिधि सभा बैठक आठौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
14 संसदीय विवरण पुस्तिका, संविधान सभा व्यवस्थापिका-संसद (२०६५ - २०६९) पढ्नुहोस्
15 प्रतिनिधि सभा बैठक अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
16 का.स.मू. फाराम (रा.प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीका लागि) पढ्नुहोस्
17 का.स.मू. फाराम (रा.प. द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीका लागि) पढ्नुहोस्
18 प्रतिनिधि सभा बैठक सातौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
19 का.स.मू. फाराम (रा.प. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीका लागि) पढ्नुहोस्
20 संसद सदस्य एकीकृत विवरण पढ्नुहोस्
Showing 2 result of total 5 results