संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 निर्माणमुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० मा परेका स्वीकृत संशोधन प्रस्तावहरुको एकीकृत विवरण पढ्नुहोस्
2 भन्सार विधेयक, २०८० मा परेका स्वीकृत संशोधन प्रस्तावहरुको एकीकृत विवरण पढ्नुहोस्
3 सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० मा परेका स्वीकृत संशोधन प्रस्तावहरुको एकीकृत विवरण पढ्नुहोस्
4 संसद दर्पण अङ्क ३२, २०८० माघ पढ्नुहोस्
5 टेलिफोन डाइरेक्ट्री, २०८० पढ्नुहोस्
6 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविभाजन विवरण (अद्यावधिक मिति २०८०/१२/१८) पढ्नुहोस्
7 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण (अद्यावधिक मिति २०८०/१२/१८) पढ्नुहोस्
8 बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा परेका स्वीकृत संशोधन प्रस्तावहरुको एकीकृत विवरण पढ्नुहोस्
9 सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि संशोधन प्रस्तावहरू पढ्नुहोस्
10 संघीय संसद सदस्य विवरण, २०८० पढ्नुहोस्
11 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण (अद्यावधिक मिति २०८०/०९/२५) पढ्नुहोस्
12 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविभाजन विवरण (अद्यावधिक मिति २०८०/१०/१८) पढ्नुहोस्
13 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०८० पढ्नुहोस्
14 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविभाजन विवरण (अद्यावधिक मिति २०८०/०९/१७) पढ्नुहोस्
15 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण (अद्यावधिक मिति २०८०/०९/१७) पढ्नुहोस्
16 संसद दर्पण अङ्क ३१, २०८० कात्तिक पढ्नुहोस्
17 विद्युत विधेयक, २०८० को एकिकृत संशोधन विवरण पढ्नुहोस्
18 विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८० माथि संशोधनहरू पढ्नुहोस्
19 सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विध्यक, २०८० माथि संशोधन प्रस्तावहरू पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 7 results