सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. सूचना पत्र २०७६ जेठ ६ गते पढ्नुहोस्
2. सूचना पत्र २०७६ जेठ ८ गते पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०२-०८ गते पढ्नुहोस्
4. सूचना पत्र २०७६ जेठ ५ गते पढ्नुहोस्
5. सूचना पत्र २०७६ वैशाख ३१ गते पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०२-०६ गते पढ्नुहोस्
7. सूचना पत्र २०७६ वैशाख २७ गते पढ्नुहोस्
8. सूचना पत्र २०७६ वैशाख ३० गते पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०२-०५ गते पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०१-३१ गते पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०१-३० गते पढ्नुहोस्
12. सूचना पत्र २०७६ वैशाख १६ गते पढ्नुहोस्
13. सूचना पत्र २०७६ वैशाख २० गते पढ्नुहोस्
14. सूचना पत्र २०७६ वैशाख २३ गते पढ्नुहोस्
15. सूचना पत्र २०७६ वैशाख २४ गते पढ्नुहोस्
16. सूचना पत्र २०७६ वैशाख २५ गते पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०१-२७ गते पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०१-२३ गते पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०१-२४ गते पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०१-२५ गते पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०१-२० गते पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०१-१६ गते पढ्नुहोस्
23. राष्ट्रिय सभाकाे अागामी बैठक मिति २०७४ चैत्र १६ गते दिनकाे २ बजे । पढ्नुहोस्
24. अध्यादेश दर्ता पढ्नुहोस्
25. सम्मान्ननिय राष्ट्रपतिको सम्बोधन पढ्नुहोस्
26. २०७४ चैत्र २ गते दिनको ४:३० बजे बस्ने बैठकको कार्यसूची पढ्नुहोस्
27. २०७४ चैत्र २ गते ३:०० बजे बस्ने बैठकको कार्यसुची पढ्नुहोस्
28. राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक सम्बन्धी जानकारी पढ्नुहोस्
29. राष्ट्रिय सभाको पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ गतेबाट शुरू भएको छ । पढ्नुहोस्