सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०१-१३ पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची (२०८० बैशाख १५ गते) पढ्नुहोस्
3. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) पढ्नुहोस्
4. हाजिरीको विवरण (२०८० वैशाख १३ गते) पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची २०८० वैशाख १३ गते पढ्नुहोस्
6. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय तोकिएको सम्बन्धी सूचना) पढ्नुहोस्
7. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०१-०४ पढ्नुहोस्
8. सूचना पत्र - १ (बैठक स्थगन सम्बन्धी सूचना) पढ्नुहोस्
9. हाजिरीको विवरण (२०८० वैशाख ४ गते) पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची २०८० वैशाख ४ गते पढ्नुहोस्
11. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०७९-१२-२७ पढ्नुहोस्
12. बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०७९।१२।२९ पढ्नुहोस्
13. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०७९-१२-२१ पढ्नुहोस्
14. हाजिरीको विवरण (२०७९ चैत २७ गते) पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०७९ चैत्र २७ गते पढ्नुहोस्
16. हाजिरीको विवरण (२०७९ चैत २१ गते) पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०७९।१२।२१ गते पढ्नुहोस्
18. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०७९-१२-१६ पढ्नुहोस्
19. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०७९-१२-१२ दोस्रो पढ्नुहोस्
20. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०७९-१२-१२ पहिलो पढ्नुहोस्
21. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०७९-१२-०८ पढ्नुहोस्
22. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०७९-११-१५ पढ्नुहोस्
23. हाजिरीको विवरण (२०७९ चैत १६ गते) पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची: २०७९ चैत्र १६ बिहीबार पढ्नुहोस्
25. हाजिरीको विवरण (२०७९ चैत १२ गते दोस्रो) पढ्नुहोस्
26. हाजिरीको विवरण (२०७९ चैत १२ गते) पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची, २०७९ चैत्र १२ गते आइतबार (दोस्रो) पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्यसूची, २०७९ चैत्र १२ गते आइतबार पढ्नुहोस्
29. - हाजिरीको विवरण (२०७९ चैत ०८ गते) पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची २०७९ चैत्र ८ गते बुधबार पढ्नुहोस्