सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची : २०७६ माघ ५ गते पढ्नुहोस्
2. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस २७ गते पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची : २०७६ पुस २७ गते पढ्नुहोस्
4. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस २४ गते पढ्नुहोस्
5. सूचना पत्र : २०७६ पुस १७ गते पढ्नुहोस्
6. सूचना पत्र : २०७६ पुस १६ गते पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्यसूची : २०७६ पुस २४ गते पढ्नुहोस्
8. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस १७ गते पढ्नुहोस्
9. सूचना पत्र : २०७६ पुस १४ गते पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्य सूची : २०७६ पुस १७ गते पढ्नुहोस्
11. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस १६ गते पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्य सूची : २०७६ पुस १६ गते पढ्नुहोस्
13. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस १४ गते पढ्नुहोस्
14. सूचना पत्र : २०७६ पुस १० गते पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्य सूची : २०७६ पुस १४ गते पढ्नुहोस्
16. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस १० गते पढ्नुहोस्
17. सूचना पत्र : २०७६ पुस ७ गते पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्य सूची : २०७६ पुस १० गते पढ्नुहोस्
19. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस ०७ गते पढ्नुहोस्
20. सूचना पत्र : २०७६ पुस ४ गते पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्य सूची : २०७६ पुस ०७ गते पढ्नुहोस्
22. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस ०४ गते पढ्नुहोस्
23. दैनिक कार्य सूची : २०७६ पुस ०४ गते पढ्नुहोस्
24. राष्ट्रिय सभाको पाँचौं अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
25. चाैथाे अविधेशनमा सम्पादित मुख्य कामकारबाही पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०६-०२ गते पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०६-०१ गते पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०५-३१ गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०५-३१ गते पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची : २०७६-०५-३० गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्