सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-०९ पढ्नुहोस्
2. हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ १५ गते ) पढ्नुहोस्
3. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-१४ पढ्नुहोस्
4. हाजिरीको विवरण - संयुक्त बैठक (२०८० जेठ १५ गते ) पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ १५ गते) पढ्नुहोस्
6. हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ १४ गते ) पढ्नुहोस्
7. हाजिरीको विवरण - संयुक्त बैठक (२०८० जेठ १४ गते ) पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ १४ गते) पढ्नुहोस्
9. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-०८ पढ्नुहोस्
10. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-०७ पढ्नुहोस्
11. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-०५ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
12. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-०५ (पहिलो) पढ्नुहोस्
13. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०१-२६ पढ्नुहोस्
14. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०१-२५ पढ्नुहोस्
15. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०१-२४ पढ्नुहोस्
16. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०१-१५ पढ्नुहोस्
17. हाजिरीको विवरण (२०८० जेठ ०९ गते ) पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ ९ गते) पढ्नुहोस्
19. हाजिरीको विवरण (२०८० जेठ ०८ गते ) पढ्नुहोस्
20. हाजिरीको विवरण (२०८० जेठ ०७ गते ) पढ्नुहोस्
21. हाजिरीको विवरण - दोस्रो बैठक (२०८० जेठ ०५ गते ) पढ्नुहोस्
22. हाजिरीको विवरण - संयुक्त बैठक (२०८० जेठ ०५ गते ) पढ्नुहोस्
23. दैनिक कार्यसूची २०८० जेठ ८ गते पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०८० जेठ ५ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
25. हाजिरीको विवरण - पहिलो बैठक (२०८० जेठ ०५ गते ) पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ ५ गते) पढ्नुहोस्
27. सूचना पत्र १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०२-०२) पढ्नुहोस्
28. हाजिरीको विवरण (२०८० वैशाख २६ गते) पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची (२०८० बैशाख २६ गते) पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची (२०८० बैशाख २५ गते) पढ्नुहोस्