सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. सूचना पत्र : २०७६ पुस १६ गते पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची : २०७६ पुस २४ गते पढ्नुहोस्
3. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस १७ गते पढ्नुहोस्
4. सूचना पत्र : २०७६ पुस १४ गते पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्य सूची : २०७६ पुस १७ गते पढ्नुहोस्
6. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस १६ गते पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्य सूची : २०७६ पुस १६ गते पढ्नुहोस्
8. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस १४ गते पढ्नुहोस्
9. सूचना पत्र : २०७६ पुस १० गते पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्य सूची : २०७६ पुस १४ गते पढ्नुहोस्
11. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस १० गते पढ्नुहोस्
12. सूचना पत्र : २०७६ पुस ७ गते पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्य सूची : २०७६ पुस १० गते पढ्नुहोस्
14. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस ०७ गते पढ्नुहोस्
15. सूचना पत्र : २०७६ पुस ४ गते पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्य सूची : २०७६ पुस ०७ गते पढ्नुहोस्
17. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस ०४ गते पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्य सूची : २०७६ पुस ०४ गते पढ्नुहोस्
19. राष्ट्रिय सभाको पाँचौं अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
20. चाैथाे अविधेशनमा सम्पादित मुख्य कामकारबाही पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०६-०२ गते पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०६-०१ गते पढ्नुहोस्
23. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०५-३१ गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०५-३१ गते पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्यसूची : २०७६-०५-३० गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची : २०७६-०५-३० गते पढ्नुहोस्
27. सम्भावित दैनिक कार्य सूची : २०७६-०५-२६ गते पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०५-२५ गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
29. सूचना पत्र २०७६ भदाै १३ गते पढ्नुहोस्
30. सूचना पत्र २०७६ भदाै १२ गते पढ्नुहोस्