सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार १८ गते) पढ्नुहोस्
2. सम्भावित दैनिक कार्यसूची ( २०८० असार १८ गते ) पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची ( दोस्रो ) (२०८० असार १५गते) पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार १५ गते) पढ्नुहोस्
5. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार १० गते ) दोस्रो पढ्नुहोस्
6. विनियोजन विधेयकको विभिन्न शीर्षकहरुमाथि हुने छलफलसम्बन्धी कार्यतालिका, २०८० पढ्नुहोस्
7. सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८० असार १५ गते) पढ्नुहोस्
8. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) पढ्नुहोस्
9. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार १० गते ) पढ्नुहोस्
10. दोस्रो दैनिक कार्यसूची (२०८० असार १० गते) पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार १० गते) पढ्नुहोस्
12. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-२६ पढ्नुहोस्
13. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-२५ पढ्नुहोस्
14. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-२४ पढ्नुहोस्
15. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-२२ पढ्नुहोस्
16. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-२१ पढ्नुहोस्
17. हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ २६ गते ) पढ्नुहोस्
18. हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ २५ गते ) पढ्नुहोस्
19. हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ २४ गते ) पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २६ गते) पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २५ गते) पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २४ गते) पढ्नुहोस्
23. सूचना पत्र १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०२-२३) पढ्नुहोस्
24. सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २३ गते) पढ्नुहोस्
25. हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ २२ गते ) पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २२ गते) पढ्नुहोस्
27. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-१५ पढ्नुहोस्
28. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-१४ पढ्नुहोस्
29. हाजिरीको विवरण - (२०८० जेठ २१ गते ) पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची (२०८० जेठ २१ गते) पढ्नुहोस्