सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या १९), २०८०-०३-१५ पढ्नुहोस्
2. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या १८),२०८०-०३-१५ पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची (२०८० साउन ४ गते) पढ्नुहोस्
4. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय तोकिएको सम्बन्धी सूचना २०८०-०४-०२) पढ्नुहोस्
5. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०३-३१) पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार २९ गते) पढ्नुहोस्
7. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २९ गते ) पढ्नुहोस्
8. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २८ गते ) दोस्रो पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार २८ गते) पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची - (२०८० असार २८ गते ) दोस्रो पढ्नुहोस्
11. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २८ गते ) पढ्नुहोस्
12. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) पढ्नुहोस्
13. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २६ गते ) पढ्नुहोस्
14. विनियोजन विधेयक, २०८० का विभिन्न शीर्षकहरुमाथि छलफल हुन बाँकी शीर्षकहरूको परिमार्जित कार्यतालिका पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार २६ गते) पढ्नुहोस्
16. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) पढ्नुहोस्
17. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २४ गते ) पढ्नुहोस्
18. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २२ गते ) पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार २४ गते) पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार २२ गते) पढ्नुहोस्
21. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २१ गते ) पढ्नुहोस्
22. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार २० गते ) पढ्नुहोस्
23. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार २१ गते) पढ्नुहोस्
24. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार २० गते) पढ्नुहोस्
26. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०२-१० (दोश्रो) पढ्नुहोस्
27. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २), २०८०-०३-१०(पहिलो) पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार १९ गते) पढ्नुहोस्
29. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार १८ गते ) पढ्नुहोस्
30. हाजिरीको विवरण - (२०८० असार १५ गते ) दोस्रो पढ्नुहोस्