सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची २०८० भदौ १८ गते ) पढ्नुहोस्
2. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३८), २०८०-०५-१० पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची (२०८० भदौ १० गते) पढ्नुहोस्
4. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३७), २०८०-०५-०५ पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची (२०८० भदौ ५ गते) पढ्नुहोस्
6. सूचना पत्र - १ (बैठकको समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) पढ्नुहोस्
7. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) पढ्नुहोस्
8. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३६), २०८०-०४-२६ पढ्नुहोस्
9. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३५), २०८०-०४-२४ पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची (२०८० साउन २६ गते) पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची (२०८० साउन २४ गते) पढ्नुहोस्
12. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३४), २०८०-०४-२२ पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्यसूची (२०८० साउन २२ गते) पढ्नुहोस्
14. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३३), २०८०-०४-१८ पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची (२०८० असार १८ गते) पढ्नुहोस्
16. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३२), २०८०-०४-११(दोश्रो) पढ्नुहोस्
17. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३१), २०८०-०४-११ पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची (२०८० साउन ११ गते) दोस्रो पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची (२०८० साउन ११ गते) पढ्नुहोस्
20. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३०), २०८०-०४-०४ पढ्नुहोस्
21. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २९), २०८०-०३-२९ पढ्नुहोस्
22. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २८), २०८०-०३-२८ पढ्नुहोस्
23. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २७), २०८०-०३-२८ पढ्नुहोस्
24. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २६), २०८०-०३-२६ पढ्नुहोस्
25. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २५), २०८०-०३-२४ पढ्नुहोस्
26. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २४), २०८०-०३-२२ पढ्नुहोस्
27. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २३), २०८०-०३-२१ पढ्नुहोस्
28. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २२), २०८०-०३-२० पढ्नुहोस्
29. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २१), २०८०-०३-१९ पढ्नुहोस्
30. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या २०), २०८०-०३-१८ पढ्नुहोस्