सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. २०८० फागुन २० गतेसम्म पदावधि कायम हुने माननीय सदस्यहरू पढ्नुहोस्
2. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४८ ), २०८०-०७-१६ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
3. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४७ ), २०८०-०७-१६ पढ्नुहोस्
4. चौधौँ अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादित मुख्य मुख्य कामकारबाहीको सङ्‌क्षिप्‍त विवरण पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची (२०८०-०७-१६) दोस्रो पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची (२०८०-०७-१६) पढ्नुहोस्
7. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४६), २०८०-०७-१४ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
8. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४५ ), २०८०-०७-१४ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची दोस्रो बैठक ( २०८०-०७-१४) पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूचि (२०८०-०७-१४) पढ्नुहोस्
11. सूचनापत्र-४ (संयुक्त बैठक सम्बन्धी सूचना) पढ्नुहोस्
12. सम्भावित दैनिक कार्यसूची २०८०-०७-१४) पढ्नुहोस्
13. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय तोकिएको सम्बन्धी सूचना २०८०-०७-१०) पढ्नुहोस्
14. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०६-२९) पढ्नुहोस्
15. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४४ ), २०८०-०६-२६ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
16. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४३ ), २०८०-०६-२६ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची, २०८० असोज २६ गते शुक्रबार पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची, २०८० असोज २६ गते शुक्रवार पढ्नुहोस्
19. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४२), २०८०-०६-१८ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
20. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४१ ), २०८०-०६-१८ पढ्नुहोस्
21. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०६-२३) पढ्नुहोस्
22. ( सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८० असोज २३ गते मङ्‍गलबार) पढ्नुहोस्
23. दैनिक कार्यसूची २०८०-०६-१८ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
24. ( दैनिक कार्यसूची (२०८० असोज १८ गते बिहीबार) पढ्नुहोस्
25. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) पढ्नुहोस्
26. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४०), २०८०-०५-२८ पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची २०८० भदौ २८ गते ) पढ्नुहोस्
28. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०५-२७) पढ्नुहोस्
29. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०५-२२) पढ्नुहोस्
30. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ३९), २०८०-०५-१८ पढ्नुहोस्