सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. सूचना पत्र २०७६ असार २४ गते पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०४-०३ गते पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०३-२४ गते पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०३-२३ गते पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०३-२२ गते पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०३-२० गते पढ्नुहोस्
7. विनियोजन विधेयक, २०७६ माथि सम्बन्धित माननीय मन्त्रीज्यूहरुले जवाफ दिने सम्बन्धी संशोधित कार्यक्रम । पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०३-१९ गते पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०३-१८ गते पढ्नुहोस्
10. सूचना पत्र २०७६ असार १५ गते पढ्नुहोस्
11. सूचना पत्र २०७६ असार ११ गते पढ्नुहोस्
12. सूचना पत्र २०७६ असार १० गते पढ्नुहोस्
13. सूचना पत्र २०७६ असार ३ गते पढ्नुहोस्
14. सूचना पत्र २०७६ असार २ गते पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०३-१७ गते पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०३-१५ गते पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०३-११ गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
18. विनियोजन विधेयक २०७६ माथि राष्ट्रिय सभामा छलफलहुने सम्भावित कार्यक्रम । पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०३-११ गते पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०३-१० गते पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०३-०३ गते पढ्नुहोस्
22. सूचना पत्र २०७६ जेठ २१ गते पढ्नुहोस्
23. सूचना पत्र २०७६ जेठ २७ गते पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०३-०२ गते पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०२-२७ गते पढ्नुहोस्
26. सूचना पत्र २०७६ जेठ १३ गते पढ्नुहोस्
27. सूचना पत्र २०७६ जेठ १५ गते पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०२-२१ गते पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०२-१५ गते पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०२-१३ गते पढ्नुहोस्