सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. दैनिक कार्य सूची : २०७६ पुस १४ गते पढ्नुहोस्
2. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस १० गते पढ्नुहोस्
3. सूचना पत्र : २०७६ पुस ७ गते पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्य सूची : २०७६ पुस १० गते पढ्नुहोस्
5. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस ०७ गते पढ्नुहोस्
6. सूचना पत्र : २०७६ पुस ४ गते पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्य सूची : २०७६ पुस ०७ गते पढ्नुहोस्
8. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस ०४ गते पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्य सूची : २०७६ पुस ०४ गते पढ्नुहोस्
10. राष्ट्रिय सभाको पाँचौं अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
11. चाैथाे अविधेशनमा सम्पादित मुख्य कामकारबाही पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०६-०२ गते पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०६-०१ गते पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०५-३१ गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०५-३१ गते पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची : २०७६-०५-३० गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची : २०७६-०५-३० गते पढ्नुहोस्
18. सम्भावित दैनिक कार्य सूची : २०७६-०५-२६ गते पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०५-२५ गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
20. सूचना पत्र २०७६ भदाै १३ गते पढ्नुहोस्
21. सूचना पत्र २०७६ भदाै १२ गते पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०५-२५ गते पढ्नुहोस्
23. सूचना पत्र २०७६ भदाै ६ गते पढ्नुहोस्
24. सूचना पत्र २०७६ भदाै ८ गते पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०५-१३ गते पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०५-१२ गते पढ्नुहोस्
27. सूचना पत्र २०७६ भदाै ४ गते पढ्नुहोस्
28. सूचना पत्र २०७६ भदाै ५ गते पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०५-०८ गते पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०५-०६ गते पढ्नुहोस्