सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. उपस्थिति विवरण : २०७७ पुस १७ गते पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची : २०७७ पुस १७ गते पढ्नुहोस्
3. राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशन : २०७७ पुस १७ गते शुक्रबार अपराह्न ४:०० बजे पढ्नुहोस्
4. छैटौं अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादन गरिएका मुख्य-मुख्य काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
5. उपस्थिति विवरण : २०७७ असार १७ गते १:०० बजे पढ्नुहोस्
6. उपस्थिति विवरण : २०७७ असार १८ गते २:३० बजे पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार १८ गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार १८ गते पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार १७ गते पढ्नुहोस्
10. असार १ देखि असार १५ सम्मका सूचनापत्रहरू पढ्नुहोस्
11. उपस्थिति विवरण : २०७७ असार १५ गते पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार १५ गते पढ्नुहोस्
13. उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ११ गते पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार ११ गते पढ्नुहोस्
15. उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ९ गते पढ्नुहोस्
16. उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ८ गते पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार ९ गते पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार ८ गते पढ्नुहोस्
19. उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ५ गते पढ्नुहोस्
20. उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ४ गते पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार ५ गते पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार ४ गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
23. उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ३ गते पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार ४ गते पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार ३ गते पढ्नुहोस्
26. उपस्थिति विवरण : २०७७ असार १ गते पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार २ गते पढ्नुहोस्
28. सूचना पत्र २०७७ जेठ २८ देखि ३२ सम्म पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची : २०७७ असार १ गते पढ्नुहोस्
30. उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ ३२ गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्