सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची (२०८० चैत ७ गते) पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची (२०८० चैत ५ गते) पढ्नुहोस्
3. राष्ट्रिय सभाको चैत १ गतेदेखि १५ गतेसम्मको सम्भावित कार्यतालिका पढ्नुहोस्
4. सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८० चैत २ गते) पढ्नुहोस्
5. राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यहरूको विवरण पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची ( २०८० फागुन ३०) पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्यसूची (२०८० फागुन २९ गते) पढ्नुहोस्
8. राष्ट्रिय सभा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० को प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
9. राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचन सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची (२०८० फागुन २७ गते) पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची (२०८० फागुन २४ गते) पढ्नुहोस्
12. अधिवेशन-१५, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -९, २०८०-११-१८ पढ्नुहोस्
13. अधिवेशन-१५, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -६, २०८०-११-११ पढ्नुहोस्
14. अधिवेशन-१५, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या-५, २०८०-११-०६ पढ्नुहोस्
15. बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना ( २०८० फागुन २१ गते ) पढ्नुहोस्
16. सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८० फागुन २१ गते) पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची (२०८० फागुन १८ गते) पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची (२०८० फागुन १७ गते) पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची (२०८० फागुन १४ गते) पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची (२०८० फागुन ११ गते) पढ्नुहोस्
21. अधिवेशन-१५, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या ४, २०८०-१०-२९ पढ्नुहोस्
22. अधिवेशन-१५, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या ३, २०८०-१०-२८ पढ्नुहोस्
23. दैनिक कार्यसूची (२०८० फागुन ६ गते) पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची (२०८० माघ २९ गते) पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्यसूची (२०८० माघ २८ गते) पढ्नुहोस्
26. अधिवेशन-१५, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या २, २०८०-१०-२४ पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची (२०८० माघ २४ गते बुधबार) पढ्नुहोस्
28. अधिवेशन-१५, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक सङ्ख्या १ ), २०८०-१०-२२ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची (२०८० माघ २२ गते) पढ्नुहोस्
30. राष्ट्रिय सभाको पन्ध्रौँ अधिवेशनको कार्यतालिका पढ्नुहोस्