सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. उपस्थिति विवरण : २०७९ जेठ ५ पढ्नुहोस्
2. उपस्थिति विवरण : २०७९ जेठ ३ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
3. उपस्थिति विवरण : २०७९ जेठ ०३ (प्रथम) पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २४ गते पढ्नुहोस्
5. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-२-२० पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २० गते पढ्नुहोस्
7. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-२-१९ पढ्नुहोस्
8. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-२-१८ पढ्नुहोस्
9. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-२-१२ पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १९ गते पढ्नुहोस्
11. सङ्क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र -२) २०७९-०२-१७ पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १८ गते पढ्नुहोस्
13. सङ्क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र -२) २०७९-०२-१५ दोस्रो पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १७ गते पढ्नुहोस्
15. बैकठकाे समय परिवर्तनकाे सूचना पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १५ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
17. सूचना-पत्र, २०७९-२-१५ पहिलो बैठक पढ्नुहोस्
18. सूचना-पत्र, २०७९-२-१३ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १५ गते (प्रथम) पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १३ गते पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १२ गते पढ्नुहोस्
22. सूचनापत्र २०७९-०२-१० पढ्नुहोस्
23. सूचना पत्र २०७९.०२.०९ पढ्नुहोस्
24. संयुक्त बैठकको दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १० गते पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १० गते पढ्नुहोस्
26. सूचना पत्र २०७९.०२.०५ पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ ९ गते पढ्नुहोस्
28. सूचना पत्र २०७९.०२.०३ गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
29. सूचना पत्र २०७९.०२.०३ गते (पहिलो बैठक) पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ ०५ पढ्नुहोस्