सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ०५ गते आइतवार पढ्नुहोस्
2. उपस्थिति विवरण : २०७९ असार २ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
3. उपस्थिति विवरण : २०७९ असार २ (पहिलो) पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ०३ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ०३ गते पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ०२ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
7. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-२-२६ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
8. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-२-२६ (पहिलो) पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ०२ गते पढ्नुहोस्
10. उपस्थिति विवरण : २०७९ जेठ २६ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
11. उपस्थिति विवरण : २०७९ जेठ २६ पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २६ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
13. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-२-२५ पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २६ गते पढ्नुहोस्
15. उपस्थिति विवरण : २०७९ जेठ २५ पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २५ गते पढ्नुहोस्
17. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-२-२४ पढ्नुहोस्
18. उपस्थिति विवरण : २०७९ जेठ २४ पढ्नुहोस्
19. उपस्थिति विवरण : २०७९ जेठ १९ पढ्नुहोस्
20. उपस्थिति विवरण : २०७९ जेठ १८ पढ्नुहोस्
21. उपस्थिति विवरण : २०७९ जेठ १७ पढ्नुहोस्
22. उपस्थिति विवरण : २०७९ जेठ १५ (दोस्रो) पढ्नुहोस्
23. उपस्थिति विवरण : २०७९ जेठ १५ (संयुक्त) पढ्नुहोस्
24. उपस्थिति विवरण : २०७९ जेठ १५ (प्रथम) पढ्नुहोस्
25. उपस्थिति विवरण : २०७९ जेठ १३ पढ्नुहोस्
26. उपस्थिति विवरण : २०७९ जेठ १२ पढ्नुहोस्
27. उपस्थिति विवरण : २०७९ जेठ १० (दोस्रो) पढ्नुहोस्
28. उपस्थिति विवरण : २०७९ जेठ १० पढ्नुहोस्
29. उपस्थिति विवरण : २०७९ जेठ ९ पढ्नुहोस्
30. उपस्थिति विवरण : २०७९ जेठ ५ पढ्नुहोस्