सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस २४ गते पढ्नुहोस्
2. सूचना पत्र : २०७६ पुस १७ गते पढ्नुहोस्
3. सूचना पत्र : २०७६ पुस १६ गते पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची : २०७६ पुस २४ गते पढ्नुहोस्
5. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस १७ गते पढ्नुहोस्
6. सूचना पत्र : २०७६ पुस १४ गते पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्य सूची : २०७६ पुस १७ गते पढ्नुहोस्
8. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस १६ गते पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्य सूची : २०७६ पुस १६ गते पढ्नुहोस्
10. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस १४ गते पढ्नुहोस्
11. सूचना पत्र : २०७६ पुस १० गते पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्य सूची : २०७६ पुस १४ गते पढ्नुहोस्
13. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस १० गते पढ्नुहोस्
14. सूचना पत्र : २०७६ पुस ७ गते पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्य सूची : २०७६ पुस १० गते पढ्नुहोस्
16. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस ०७ गते पढ्नुहोस्
17. सूचना पत्र : २०७६ पुस ४ गते पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्य सूची : २०७६ पुस ०७ गते पढ्नुहोस्
19. उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस ०४ गते पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्य सूची : २०७६ पुस ०४ गते पढ्नुहोस्
21. राष्ट्रिय सभाको पाँचौं अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
22. संघीय संसद सेवा दर्पण(स्मारिका) प्रकाशन सम्वन्धी सूचना पढ्नुहोस्
23. अन्तरव्यवस्थापिका स‌ंघ (IPU) काे Assembly सम्वन्धी प्रेस विज्ञप्ती पढ्नुहोस्
24. चाैथाे अविधेशनमा सम्पादित मुख्य कामकारबाही पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०६-०२ गते पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०६-०१ गते पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०५-३१ गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्य सूची : २०७६-०५-३१ गते पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची : २०७६-०५-३० गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची : २०७६-०५-३० गते पढ्नुहोस्